Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με διπλωματούχο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82356.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με διπλωματούχο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82356.

 • Συντάχθηκε 21-12-2022 10:29 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης , στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αρθρωτική προσέγγιση λήψη Ειδικών βασισμένων σε UAV για την υποστήριξη διάγνωσης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με χρήση εικόνων EL, RGB και IRT συσχετισμένων με ανάλυση ηλεκτρικών δεδομένων και προηγουμένων. πραγματοποίηση αναφορών και γεωεπισκόπηση», με Ακρωνύμιο: «AID4PV» κωδικός έργου «Τ12ΕΡΑ5-00042» και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82356, της Δράσης «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS 2019 Β' Κύκλος», του Επιχειρηματικού Προγράμματος. , ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ευτύχιο Κουτρούλη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82356, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως: 

  Θέση: Απασχόληση Διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή κατόχου ισοτίμου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ .

  Αριθμός ατόμων : Ένα (1)

  Διάρκεια σύμβασης : Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 29/06/2023, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση άρχισε μετά από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου και σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστη στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Συνολικό Ποσό:  Δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00 €) συμπ/νου όλων των νομίμων κρατήσεων, από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Αποδοχές τρίτων με σύμβαση έργου» 61-00 του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης.

  Προσόντα - Κριτήρια:

  • Δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας δίπλωμα ή πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με εφαρμογές Μηχανικής ή ισότιμο κατά περιεχόμενο μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια ή/και επιστημονικά περιοδικά σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης (μη στελεχωμένα ιπτάμενα οχήματα, προσδιορισμός θέσης, κ.λπ.)
  • Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά και ανταγωνιστικά προγράμματα σε αντικείμενο συναφές με εφαρμογές Μηχανικής.

  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 28628/21-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων


  Συνημμένα:

  • 6Η6Σ469Β6Ν-ΝΛΘ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 261, Μέγεθος: 426 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012