Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22578/13-10-2022 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82601.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22578/13-10-2022 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82601.

 • Συντάχθηκε 29-12-2022 14:28 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 28393/20-12-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22578/13-10-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας-Πολυτεχνείου Κρήτης» - Αυτεπιστασία (υποέργο 4)», στα πλαίσια της Πράξης «Δίκτυο Ανάλυσης Υποστήριξης και Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας Νησιωτικής Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5136151 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματική Υπεύθυνη και Καθοδήγηση 2014». Μιχαήλ Ζερβάκη και κωδικός έργου ΕΛΚΕ 82601.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. ( www.elke.tuc.gr ) και του Πολυτεχνείου Κρήτης ( www.tuc.gr ).

  Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τα καθίστανται οριστικά, χωρίς να υπάρχουν αποτελέσματα η δημοσίευση άλλης απόφασης.


  Συνημμένα:

  • ΩΖΠΓ469Β6Ν-ΗΕΠ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 279, Μέγεθος: 210 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012