Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 25778/2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82398.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 25778/2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82398.

 • Συντάχθηκε 02-01-2023 13:25 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 28746/22-12-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 25778/24-11-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείου Κρήτης», στα πλαίσια του  Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με τον επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ευάγγελο Γρηγορούδη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82398.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr).

  Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τα απαοτελέσματα καθίστανται οριστικά, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση άλλης απόφασης.


  Συνημμένα:

  • 65ΞΕ469Β6Ν-8ΣΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 315, Μέγεθος: 256 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012