Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82420.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82420.

 • Συντάχθηκε 16-01-2023 14:30 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Βελτίωση της Προσαρμοστικότητας των Μεσογειακών Γεωργικών Συστημάτων στην Κλιματική Αλλαγή: Ανάδειξη του Ρόλου της Αποκατάστασής της Ποιότητας του Εδάφους και του Μικροβιώματος» με ακρωνύμιο «RESCHEDULE», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82420 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Νικόλαο Παρανυχιανάκη, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, ως ακολούθως: 

  Θέση 1η: Ειδικότητα: Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με της προκηρυχθείσας θέσης.

  Διάρκεια απασχόλησης: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου (31η/05/2024), ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αποδοχές: Οι αποδοχές του επιλεγέντος υποψηφίου θα καθορισθούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την παρ. 5β) του άρθρου 246 του ν. 4957/2022, από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες έκτακτου προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εργασίας: Ερευνητική μονάδα Γεωργικής Μηχανικής (Κ3 Ι10), Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης .

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

  Προσόντα - Κριτήρια: 

  • Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή κάτοχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1]
  • Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την προκηρυχθείσα θέση[2] (προσομοίωση εδάφους).
  • Δημοσιευμένο έργο σε περιοδικά ή/και συνέδρια συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
  • Εργασιακή εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Συνέντευξη: (α) Γνώσεις υποψηφίου στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης

          (β) Επάρκεια απαιτούμενων μεθοδολογιών-γνώσης μοντέλων

  Θέση 2η: Ειδικότητα: Διπλωματούχος Γεωπόνος ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με της προκηρυχθείσας θέσης.

  Διάρκεια απασχόλησης: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου (31η/05/2024), ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αποδοχές: Οι αποδοχές του επιλεγέντος υποψηφίου θα καθορισθούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την παρ. 5β) του άρθρου 246 του ν. 4957/2022, από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες έκτακτου προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εργασίας: Ερευνητική μονάδα Γεωργικής Μηχανικής (Κ3 Ι10), Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης .

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα απασχοληθεί: α) Έκθεση προσομοίωσης της ποιότητας των εδαφών σε διαφορετικά σενάρια κλιματικής αλλαγής β) Ανάπτυξη εργαλείων λήψης αποφάσεων γ) Πρακτικές προσαρμογής για τη διατήρηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και την βελτίωση της ανθεκτικότητας των Μεσογειακών αγρο-οικοσυστημάτων.

  Προσόντα - Κριτήρια: 

  • Δίπλωμα Γεωπόνου ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή κάτοχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].
  • Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την προκηρυχθείσα θέση (προσομοίωση εδάφους και DSS).
  • Δημοσιευμένο έργο σε περιοδικά ή/και συνέδρια συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
  • Εργασιακή εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Συνέντευξη: (α) Γνώσεις υποψηφίου στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης

         (β) Επάρκεια απαιτούμενων μεθοδολογιών-γνώσης μοντέλων

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00.

  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 1452/16-01-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

   


  Συνημμένα:

  • ΨΗ0Ι469Β6Ν-ΜΘ4.pdf
   Μεταφορτώσεις: 244, Μέγεθος: 393 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012