Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με πτυχιούχο/διπλωματούχο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΚΕ ΕΛΚΕ 82640.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με πτυχιούχο/διπλωματούχο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΚΕ ΕΛΚΕ 82640.

 • Συντάχθηκε 18-01-2023 08:50 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Υποέργο 2: «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Πολυτεχνείου Κρήτης, ακαδ. ετών 2022-2023», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82640, το οποίο εντάσσεται στην πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης 2022-2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5180993 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΕΛΚΕ), με ιδρυματικό και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Καλλίθρακα-Κόντο Νικόλαο, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως ακολούθως: 

  Διπλωματούχος ή πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου την 31η/10/2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του, μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών.

  Συνολικό κόστος θέσης: 19.200,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «αμοιβές τρίτων» του έργου.

  Τόπος απασχόλησης: Κεντρικό Γραφείο Πρακτική Άσκησης, το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο του κτηρίου Μ3 της Πολυτεχνειούπολης.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος ή πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ

  Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ ή ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Δεδομένου ότι ο βαθμός του πτυχίου είναι υποχρεωτικά ≥ 5, ο υποψήφιος βαθμολογείται με 4% για κάθε βαθμό πτυχίου πέραν του 5 και με μέγιστο το 20%

  • Εμπειρία σε θέματα διοικητικής υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή/και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης συναφές με τον τομέα των Οικονομικών Επιστημών, είτε της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Συνέντευξη κατά την οποία η επιτροπή θα συνεκτιμήσει:

  -  Διερεύνηση της κατανόησης του αντικειμένου της υπό πλήρωση θέσης

     -  Ικανότητα επικοινωνίας με φοιτητές, φορείς υποδοχής, συνεργάτες κατά την υλοποίηση του έργου

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν αποκλειστικά έντυπα (σφραγισμένος φάκελος), πρόταση υποψηφιότητας, εμπεριέχουσα ως δικαιολογητικά συμμετοχής τα αποδεικτικά της συνδρομής των κριτηρίων/προσόντων που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση έως την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00. 


  Συνημμένα:

  • Ψ3Θ3469Β6Ν-ΗΤΡ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 258, Μέγεθος: 397 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012