Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με διπλωματούχο Μηχανικό Περιβάλλοντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82617.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με διπλωματούχο Μηχανικό Περιβάλλοντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82617.

 • Συντάχθηκε 18-01-2023 12:14 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΔΙαχείριση και Αξιοποίηση Λυματολάσπης στην Κυκλική Οικονομία με χρήση Πράσινων τεχνολογιών και μεθόδων/ΔΙΑΛΚΟΠ» στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 3 “ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ”, του χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022» το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, συνολικού προϋπολογισμού «199,821.30 €», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Επ. Καθηγητή Στεφανάκη Αλέξανδρο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82617, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου , ως ακολούθως: 

  Ειδικότητα: Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος, ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο  ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από Σχολή της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ

  Αριθμός ατόμων: Ένα (1)

  Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως τη λήξη του έργου την 01/01η/2025, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του, ύστερα από σχετική εισήγηση του επιστημονικά υπευθύνου του έργου.

  Αμοιβή: 40.800,00 € συμπ/νου όλων των νομίμων κρατήσεων, από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Αποδοχές τρίτων με σύμβαση έργου» 61-00 του έργο.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:  

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από Σχολή της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει γνώση χειρισμού Η/Υ.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Γνώση λειτουργίας πιλοτικών Τεχνητών Υγροβιότοπων για την επεξεργασία διασταλαγμάτων/βιομηχανικών υγρών αποβλήτων με χρήση και εφαρμογή βιοεξανθρακώματος. (Η γνώση αποδεικνύεται είτε από σχετική εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών, είτε από συνάφεια της διπλωματική εργασίας).
  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης, ειδικότερα επεξεργασία λυματολάσπης με τεχνητούς υγροβιότοπους, παραγωγή και εφαρμογή βιοεξανθρακώματος.
  • Συνέντευξη*

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν αποκλειστικά έντυπα (σφραγισμένος φάκελος), πρόταση υποψηφιότητας, εμπεριέχουσα ως δικαιολογητικά συμμετοχής τα αποδεικτικά της συνδρομής των κριτηρίων/προσόντων που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση έως την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας)


  Συνημμένα:

  • 6ΡΖ8469Β6Ν-ΣΣ4.pdf
   Μεταφορτώσεις: 275, Μέγεθος: 469 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012