Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9394/04-04-2023 ΚΕ ΕΛΚΕ 82095.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9394/04-04-2023 ΚΕ ΕΛΚΕ 82095.

 • Συντάχθηκε 12-05-2023 11:02 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11178/27-04-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9394/04-04-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων υπογείων υδάτων και μείωση της ρύπανσης μέσω καινοτόμου διακυβέρνησης σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα / Sustainable coastal groundwater management» και ακρωνύμιο «Sustain-COAST» με κωδικό «Prima2018-10», της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του Prima», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Καρατζά και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82095.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr).

  Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τα αποτελέσματα καθίστανται οριστικά, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση άλλης απόφασης.

   


  Συνημμένα:

  • 6ΒΙΨ469Β6Ν-8Ξ6.pdf
   Μεταφορτώσεις: 73, Μέγεθος: 224 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012