Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7810/24-03-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82778.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7810/24-03-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82778.

 • Συντάχθηκε 12-05-2023 11:17 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12429/08-05-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7810/24-03-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για την Κυκλική Οικονομία και τη Βιοικονομία - AMOCEAB», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82778 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αραμπατζή Γεώργιο.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr).

  Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τα αποτελέσματα καθίστανται οριστικά, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση άλλης απόφασης.


  Συνημμένα:

  • 6Ψ33469Β6Ν-ΝΚΚ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 71, Μέγεθος: 305 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012