Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου "Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου και περίφραξη στο χώρο τοποθέτησης του ηλιακού συλλέκτη Fresnel"

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου "Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου και περίφραξη στο χώρο τοποθέτησης του ηλιακού συλλέκτη Fresnel"

 • Συντάχθηκε 04-10-2022 16:24 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ΝΠΔΔ, με έδρα στην Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανών Χανίων (www.tuc.gr, ΑΦΜ 090034024, ΔΟΥ Χανίων), ως αναθέτουσα αρχή και δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 566/04.10.2022 εγκριτικής απόφασης του Πρύτανη του Ιδρύματος, Καθηγητή Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκη (ΑΔΑΜ: 22REQ011360336)

  σας προσκαλεί όπως υποβάλλετε προσφορά για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου και περίφραξη στο χώρο τοποθέτησης του ηλιακού συλλέκτη Fresnel» και προϋπολογισμό μελέτης 15.645,16€ (πλέον ΦΠΑ 24%), μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) και σύμφωνα με τα Τεύχη του έργου, που συνοδεύουν την Πρόσκληση και επισυνάπτονται.

  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του ως άνω Νόμου.

  Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Οικοδομικών εργασιών: 15.513,57 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

  Συνολικός προϋπολογισμός έργου με ΦΠΑ: 15.513,57€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) + 131,59€ (αναθεώρηση) + 3.754,84€ (ΦΠΑ 24%) = 19.400,00€

  Φυσικό αντικείμενο έργου: Σύμφωνα με το Τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου, αφορούν σε εργασίες διαμόρφωσης του χώρου στον οποίο θα τοποθετηθεί ένας ηλιακός συλλέκτης Fresnel, σε εργασίες περίφραξής του καθώς και σε διάφορες μικροεργασίες - μικροκατασκευές στον περιβάλλοντα χώρο.

  Ο ηλιακός συλλέκτης Fresnel ανήκει στις τεχνολογίες Συγκεντρωμένης Ηλιακής Ισχύος (Concentrated Solar Power – CSP) και θα  χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, από το Εργαστήριο Διαχείρισης Ενέργειας στο Δομημένο Περιβάλλον της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, με απώτερο στόχο την αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας, στις κτιριακές εγκαταστάσεις των εστιών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Ο συλλέκτης θα τοποθετηθεί νότια των φοιτητικών εστιών Α΄ Φάσης, στον ακάλυπτο χώρο μεταξύ των εγκαταστάσεων των εστιών και του parking νότια αυτών, ο οποίος θα διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να επιτευχθεί και η μέγιστη απόδοση του συλλέκτη.

  CPV: 45112000-5

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

  Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας (εθνικό σκέλος Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΝΑ 346.

  Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr/Επισκέπτες/Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί), καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

   

  Εκ μέρους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

   

   


  Συνημμένα:

  • 2022-10-04 0567 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒ ΠΡΟΣΦ ΑΠΕΥΘ ΑΝΑΘ (ΑΝΑΠΛ ΠΕΡΙΦΡ FRESNEL)_ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 391, Μέγεθος: 679 KB application/pdf
  • 2022 ΤΕΥΧΗ ΕΡΓΟΥ-ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ signed.zip
   Μεταφορτώσεις: 382, Μέγεθος: 9 MB application/x-zip-compressed
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012