Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Ανάδειξη νέας Διοίκησης 2022
 • Αποτελέσματα των εκλογών ανάδειξης των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Αποτελέσματα των εκλογών ανάδειξης των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 01-11-2022 20:23 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 01-11-2022 21:54

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Σήμερα 1/11/2022 ημέρα Τρίτη, σύμφωνα με την Πρόσκληση με Αρ. Πρωτ. 1017/27.10.2022, του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης για την Ανάδειξη Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, συναντήθηκαν δια ζώσης και συνεδρίασαν στην αίθουσα Συγκλήτου  τα  έξι εκλεγμένα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ήτοι οι καθηγητές  κ. Μιχαήλ Ζερβάκης , κ. Νικόλαος Σκουτέλης, κ. Διονύσιος Χριστόπουλος, κ. Παναγιώτης Παρτσινέβελος, κ. Ιωάννης Γεντεκάκης, κ. Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης. Ρόλο συντονιστή ανέλαβε ο καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης ως το πρώτο σε σειρά προτίμησης αναδειχθέν εσωτερικό μέλος.

  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21-7-2022), πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί δυνάμει της με αριθμό πρωτ. 4909/19-8-2022 διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης και η ανάδειξη των πέντε εξωτερικών μελών του συμβουλίου διοίκησης. Αιτήσεις υποψηφιότητας υπεβλήθησαν  από τους κάτωθι Υποψηφίους.

  Ιωάννα Γρηγορίου                          Αρ. πρωτ. 4995/26.08.2022

  Σωτήριος Καμενόπουλος              Αρ. πρωτ. 197/12.09.2022

  Χρήστος Πλιάτσικας                       Αρ. πρωτ. 597/05.10.2022

  Θαλής Παπάζογλου                        Αρ. πρωτ. 599/05.10.2022

  Εμμανουήλ Ρογδάκης                    Αρ. πρωτ. 726/12.10.2022

  Panagiotis Datskos                         Αρ. πρωτ. 773/14.10.2022

  Nikolaos Bourbakis                         Αρ. πρωτ. 789/17.10.2022

  Panagiotis Stavrakakis                   Αρ. πρωτ. 790/17.10.2022

  Metin Akay                                       Αρ. πρωτ. 791/17.10.2022

  Νικόλας Γερολιμίνης                      Αρ. πρωτ. 792/17.10.2022

  Αναστασία Αϊλαμάκη                     Αρ. πρωτ. 793/17.10.2022

  Αναστασία Μάνου                         Αρ. πρωτ. 794/17.10.2022

  Γεράσιμος Παπαδόπουλος           Αρ. πρωτ. 795/17.10.2022

  Πασχάλης Αλεξανδρίδης               Αρ. πρωτ. 796/17.10.2022

  Χαράλαμπος Λίτος                         Αρ. πρωτ. 801/17.10.2022

  Γεώργιος Φραγκιαδάκης               Αρ. πρωτ. 802/17.10.2022

  Σπυρίδων Αγάθος                           Αρ. πρωτ. 803/17.10.2022

  Διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος κ. Γεράσιμος Παπαδόπουλος, Δρ. Σεισμολογίας, απέσυρε την με αριθμό πρωτ. 795/17-10-2022 αίτησή του με την από 26.10.2022 και με αριθμό πρωτ. 981 δήλωσή του, η οποία (αίτηση υποψηφιότητας) για το λόγο αυτό δεν εξετάστηκε περαιτέρω.

  Καταρχήν, τα εσωτερικά μέλη εξέτασαν το παραδεκτό των αιτήσεων υποψηφιότητας ως προς το εμπρόθεσμο της υποβολής, την πληρότητά τους σύμφωνα με τη δημοσιευθείσα διεθνή πρόσκληση, καθώς και ως προς την ικανοποίηση των προϋποθέσεων που θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εξωτερικού μέλους σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21-7-2022) και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο οικείο κεφάλαιο της διεθνούς πρόσκλησης υπό τον τίτλο «Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ». Διαπιστώθηκε ότι όλες οι αιτήσεις υπεβλήθησαν εμπροθέσμως, πληρούν τους όρους της πρόσκλησης, καθώς και ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εξωτερικού μέλους.

  Εξετάστηκαν οι Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».  Ακολούθως, τα εκλεγμένα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου προχώρησαν σε αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υπεβλήθησαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχετικό κεφάλαιο υπό τον τίτλο «Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ» της δημόσιας διεθνούς πρόσκλησης. Οι υποψηφιότητες υποβλήθηκαν από φυσικά πρόσωπα που καλύπτουν διάφορες πτυχές της ακαδημαϊκής, επαγγελματικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Τα έξι εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης τοποθετήθηκαν αναλυτικά ως προς την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί. Εξέτασαν τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα. Συζήτησαν σχετικά με τη συμβολή τους στην εκπαίδευση και την έρευνα, τις επιστήμες, την οικονομία, την κοινωνία σε σχέση και με τα αντικείμενα του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και τη δυναμική ως προς την ανάπτυξη νέων κατευθύνσεων.

  Έπειτα  διεξήχθη μυστική ψηφοφορία με τη μέθοδο της κλειστής κάλπης όπου ψήφισαν με μοναδικό ψηφοδέλτιο όλα τα εκλεγμένα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου. Τα αποτελέσματα της πρώτης ψηφοφορίας ήταν ως ακολούθως. Με αριθμό ψήφων μεγαλύτερο του 5/6 εκλέγονται τα κάτωθι εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου:

  • Σπυρίδων Αγάθος
  • Αναστασία Αϊλαμάκη
  • Πασχάλης Αλεξανδρίδης
  • Νικόλας Γερολιμίνης
  • Νικόλαος Μπουρμπάκης

  Με το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκε το πρακτικό της Συνεδρίασης, το οποίο διαβιβάστηκε στον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, προκειμένου να συνταχθεί η διαπιστωτική πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης.


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012