Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για έντεκα (11) μήνες με διπλωματούχο Μηχανικό Πληροφορικής ή Μηχανικό Παραγωγής και Δίοικησης ή πτυχιούχο Πληροφορικής ΠΕ Κ.Ε ΕΛΚΕ 82491.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για έντεκα (11) μήνες με διπλωματούχο Μηχανικό Πληροφορικής ή Μηχανικό Παραγωγής και Δίοικησης ή πτυχιούχο Πληροφορικής ΠΕ Κ.Ε ΕΛΚΕ 82491.

 • Συντάχθηκε 02-11-2022 10:41 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης , στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας « ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β' ΚΥΚΛΟΣ» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου Ταχεία και κωδικός Τ2ΕΔΚ-04770»με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82491 και Επιστημονική Υπεύθυνη Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κ. Μπιλάλη Νικόλαο, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014 – 2020, αποφασίζει τη δημοσίευση ενδιαφέροντος. τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως: 

  Θέση : Απασχόληση Διπλωματούχου Μηχανικού Πληροφορικής ή Μηχανικής Παραγωγής και Διοίκησης ή Πτυχιούχου Πληροφορικής ή Κάτοχου Ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: 1

  Διάρκεια απασχόλησης: Έντεκα (11) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης ή ανάληψης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του.

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν την τρισδιάστατη απεικόνιση προϊόντων ένδυσης.  

  Ποσό: 18.414,00 ευρώ συμπ/νων όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «ΕΡ-1-Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου:  Εργαστήριο Σχεδιασμού με τη βοήθεια Η/Υ (CAD), Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια :

  • Ο/η υποψήφιος υποψήφιος/α πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Πληροφορικής ή Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ή Πτυχιούχος Πληροφορικής ή κάθε ισοτιμίας ή ταυτόσημου ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή ίδρυμα του αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με γνωστικό αντικείμενο Πληροφορική ή Σχεδιασμό Προϊόντος.
  • Ο/Η υποψήφιος γνώσης/α θα πρέπει να διαθέτει προγραμματισμό σε C++ και Python.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια :                

  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Δημοσιεύσεις σχετικές με σχεδίαση προϊόντων ένδυσης.
  • Γνώση Προγραμμάτων 3D Σχεδίασης Ρούχων.
  • Συνέντευξη. 

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:

  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 24248/02-11-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ' όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων. 

   


  Συνημμένα:

  • 6ΑΙΞ469Β6Ν-ΛΓ2.pdf
   Μεταφορτώσεις: 295, Μέγεθος: 498 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012