Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Δημόσιες Παρουσιάσεις Φοιτητών
 • Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής- Πότσιου Χαρούλα-ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΗΠΕΡ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής- Πότσιου Χαρούλα-ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΗΠΕΡ

 • Συντάχθηκε 25-05-2023 14:18 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 01/06/2023 18:00
  Λήξη: 01/06/2023 19:00

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

  Όνοματεπώνυμο Μεταπτυχιακού Φοιτητή: Πότσιου Χαρούλα.

  Α.Μ.: 201581474019

  Ημερομηνία Παρουσίασης: 01/06/2023

  Ώρα: 18:00

  Αίθουσα: Διαδικτυακά.

  Θέμα ΔΜΣ «Φωτοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας για τη διάσπαση αντικαταθλιπτικών ουσιών σε υδατικές μήτρες»

  Title MSc «Photochemical treatment methods for the degradation

  of antidepressants in aqueous matrices»

  Επιβλέπων: Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος

  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  1 Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος

  2 Τυροβολά Κωνσταντίνα

  3 Κομνίτσας Κωνσταντίνος

  Περίληψη:

  (Ελληνικά)

  Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να ανασκοπήσει την παρουσία και την επίδραση των αντικαταθλιπτικών φαρμακευτικών προϊόντων σε περιβαλλοντικές μήτρες και μη οργανισμών στόχων, καθώς και διαφορετικές μεθόδους για την απομάκρυνσή τους με βάση την υπεριώδη ακτινοβολία. Η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε αποτελούνταν από επιστημονικές εργασίες που δημοσιεύτηκαν την τελευταία δεκαετία. Αυτή η εργασία επικεντρώθηκε στις μεθόδους αποδόμησης, κυρίως στις Προηγμένες Διεργασίες Οξείδωσης που βασίζονται στην υπεριώδη ακτινοβολία. Τέλος, έγινε μια προσπάθεια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας αυτών των διεργασιών.

  Abstract:

  (Αγγλικά)

  The present diploma thesis attempts to review the presence and impact of antidepressant pharmaceuticals in environmental matrices and non-target organisms, as well as different methods to remove them based on UV radiation. The literature used, consisted of scientific papers published in the last decade. This project was focused on the degradation methods, mostly the Advanced Oxidation Processes based on UV radiation. Lastly, an effort to evaluate the efficiency of these processes was made.© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012