Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού που αφορά στις Θέσεις Νο 1, 2, 3 και 5 της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9619/2023 πρόσκλησης - (ΙΔΟΧ) Κ.Ε. 82105

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού που αφορά στις Θέσεις Νο 1, 2, 3 και 5 της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9619/2023 πρόσκλησης - (ΙΔΟΧ) Κ.Ε. 82105

 • Συντάχθηκε 26-05-2023 14:21 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13905/25-05-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων που αφορούν στις θέσεις Νο 1, 2, 3 και 5 της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9619/04-04-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως επτά (7) συμβάσεων εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αριστομένη Αντωνιάδη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82105.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, υπολογιζόμενων ημερολογιακά, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr).


  Συνημμένα:

  • 9ΓΜΣ469Β6Ν-ΦΞΞ Θέσεις Νο1, 2, 3 και 5.pdf
   Μεταφορτώσεις: 135, Μέγεθος: 324 KB application/pdf
 • Συντάχθηκε 29-05-2023 09:35 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 29-05-2023 09:36

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ: Αφορά σε προσθήκη πίνακα / αναφορά αρ. πρωτ. πρότασης επιλεγέντος υποψηφίου για θέση Νο2 της πρόσκλησης. Δεν συντελείται τροποποίηση αξιολόγησης.


  Συνημμένα:

  • 9ΓΜΣ469Β6Ν-ΦΞΞ θέσεις Νο1, 2, 3 και 5 ΟΡΘΗ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 88, Μέγεθος: 282 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012