Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Ανακοινώσεις του Ιδρύματος
 • Απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης για το Θεσμικό Πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης για το Θεσμικό Πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Συντάχθηκε 24-10-2019 19:16 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης (συνεδρίαση 511/17.10.2019)
  για τη Δημιουργία Νέου Θεσμικού Πλαισίου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

   

  Πλαίσιο Λειτουργίας των Πανεπιστημίων

  Θα πρέπει να ενισχυθεί η διοικητική ανεξαρτησία των Πανεπιστημίων χωρίς την επαναφορά θεσμών που είχαν δοκιμαστεί ανεπιτυχώς στην πράξη και να περιοριστεί η γραφειοκρατία στις ακαδημαϊκές και διοικητικές διαδικασίες και λειτουργίες. Προς την κατεύθυνση αυτή η Πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει ώστε:

  • Να συναφθούν πολυετείς προγραμματικές συμφωνίες, στις οποίες θα καθορίζονται οι αναπτυξιακές δράσεις, καθώς και οι απαιτούμενοι πόροι για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων.
  • Να προστεθεί η έκτακτη χρηματοδότηση στους ετήσιους προϋπολογισμούς για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, ώστε το κάθε Πανεπιστήμιο να προγραμματίζει καλύτερα τη λειτουργική του δυνατότητα.
  • Πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για τα Πανεπιστήμια από ετήσια βάση προς ένα πολυετές πρόγραμμα παρόμοιο του ΕΣΠΑ (π.χ. 3 ή 5 έτη), ώστε να δοθεί η δυνατότητα απορρόφησης των κονδυλίων, η οποία προς το παρόν είναι πολύ χαμηλή.
  •  Αν και την τελευταία 5ετία έχουν δοθεί στα Πανεπιστήμια 1.500 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ, πρέπει να δοθούν θέσεις λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού (κυρίως ΕΕΠ και ΕΤΕΠ), αλλά και διοικητικού προσωπικού, καθώς υπάρχει μεγάλη έλλειψη στις θέσεις αυτές.
  • Πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης των νέων οργανογραμμάτων των διοικητικών υπηρεσιών των Πανεπιστημίων, λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα Πανεπιστήμια έχουν υποβάλει νέους οργανισμούς πάνω από μία φορά την τελευταία δεκαετία, ενώ η διαδικασία έγκρισής τους δεν έχει προχωρήσει σε καμία περίπτωση.

   

  Ακαδημαϊκά Θέματα

  Θα πρέπει να ενισχυθεί η ακαδημαϊκή ανεξαρτησία των Πανεπιστημίων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του κάθε ιδρύματος.

  • Θα πρέπει να δοθεί θεσμικά η δυνατότητα για ανάπτυξη ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, χωρίς την εμπλοκή του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Αυτό θα επιτρέψει τη συνεργασία των Ελληνικών Πανεπιστημίων με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Αντίστοιχα, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για παροχή εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών χωρίς τη συνεργασία με το ΕΑΠ.
  • Πρέπει να απλουστευθεί το πλαίσιο διαχείρισης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), καθώς και η διαδικασία αναγνώρισης ξενόγλωσσου προπτυχιακού τίτλου σπουδών για την αποδοχή φοιτητή/τριας σε ΠΜΣ ή/και πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, η οποία πρέπει να γίνεται με ακαδημαϊκά κριτήρια, τα οποία θέτει το Τμήμα ή/και η Σύγκλητος.
  • Ο καθορισμός του αριθμού των εισακτέων αποκλειστικά από το Υπουργείο δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες στα Πανεπιστήμια. Για το λόγο αυτό ο αριθμός των εισακτέων πρέπει να καθορίζεται σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και να βασίζεται σε σαφή και τεκμηριωμένα κριτήρια.
  • Στην παρούσα χρονική συγκυρία, κατά την οποία, με την ενσωμάτωση των ΤΕΙ στα Πανεπιστήμια, δεν υφίσταται βαθμίδα τεχνολογικής εκπαίδευσης, θεσμικά μέτρα που θα περιορίσουν τον αριθμό των εισακτέων στα πανεπιστήμια (καθορισμός βάσης εισαγωγής, δραστική μείωση εισακτέων) θα αφήσει μεγάλο αριθμό νέων εκτός πλαισίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα τους οδηγήσει στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει στην ίδρυση εκπαιδευτικών φορέων τεχνολογικής εκπαίδευσης.
  • Ο καθορισμός ανώτατου ορίου στον συνολικό αριθμό ετών φοίτησης των υφιστάμενων φοιτητών δεν πρέπει να γίνει έτσι όπως είναι η σημερινή ελληνική ακαδημαϊκή πραγματικότητα και χωρίς να διευκρινιστούν τα παρακάτω:
   • Στατιστικά στοιχεία ανά τμήμα και πανεπιστήμιο, τόσο σε ό,τι αφορά στην κατανομή των φοιτητών στα έτη φοίτησης, όσο και στην εκτίμηση του πιθανού αριθμού φοιτητών που δυνητικά θα μπορούσαν να διαγραφούν.
   • Την αναλογία φοιτητών ανά καθηγητή και κατά πόσον αυτή βρίσκεται κοντά σε ευρωπαϊκά δεδομένα.
   • Την ύπαρξη ακαδημαϊκών υποδομών και υπηρεσιών, καθώς και υποδομών και υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας, οι οποίες διευκολύνουν και συμβάλλουν στην αποτελεσματική περάτωση των σπουδών.

   

  Φοιτητική Μέριμνα

  Η Ελληνική Πολιτεία είναι υπεύθυνη για την κάλυψη των αναγκών φοιτητικής μέριμνας, η οποία επί του παρόντος είναι ελλιπής από πλευράς πόρων και παρεχόμενων υπηρεσιών. Χρειάζεται επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου για τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και να αυξηθεί το ποσοστό των εξυπηρετούμενων φοιτητών. Συγκεκριμένα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν περιλαμβάνουν:

  • Την αύξηση του ημερήσιου σιτηρέσιου των 1,80 € σε πιο ρεαλιστικά όρια, ώστε να δοθούν κίνητρα βελτίωσης της ποιότητας του φαγητού.
  • Οικονομική ενίσχυση σε Πανεπιστήμια που λειτουργούν από μόνα τους φοιτητικές εστίες για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών δαπανών των εστιών, δεδομένου ότι όλες οι δαπάνες αυτές καλύπτονται από τον ισχνό Τακτικό Προϋπολογισμό.
  • Ενίσχυση του κτιριολογικού προγραμματισμού με κατασκευή επιπρόσθετων εστιών ή επιδοτούμενων κατοικιών, ειδικά σε περιοχές με αυξημένη τουριστική δραστηριότητα, λόγω έλλειψης κατοικιών για ενοικίαση ή πολύ υψηλών ενοικίων.
  • Αύξηση του στεγαστικού επιδόματος ή/και αύξηση του εισοδηματικού κατωφλίου, ώστε να καθίστανται περισσότεροι δικαιούχοι.

   

  Έρευνα και Λειτουργία των ΕΛΚΕ

  • Για τη βέλτιστη και αποτελεσματική διαχείριση των ερευνητικών έργων είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί ένα ευέλικτο διαχειριστικό πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο θα απλοποιεί τις διαδικασίες και θα μειώνει τη γραφειοκρατία τηρώντας όλους τους κανόνες διαφάνειας.
  • Θα πρέπει να βρεθεί λύση σχετικά με το πλαίσιο χρόνιων εκκρεμοτήτων προς το δημόσιο (όπως τη χρηματοδότηση-δανειοδότηση για το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και το ΜΤΠΥ), καθώς οι ΕΛΚΕ δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να επιστρέψουν τα ποσά που τους επιμερίζονται και μάλιστα με τους αναλογούντες τόκους.

   

  Επισημαίνεται, τέλος, ότι για την ουσιαστική συζήτηση γενικότερων θεσμικών θεμάτων που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση απαιτείται να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος διαβούλευσης στα Πανεπιστήμια.

   

  Το παραπάνω κείμενο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Σύγκλητο.


  Συνημμένα:

  • 2019-10-17-Απόφαση Συγκλήτου 511 Πολυτεχνείου Κρήτης για Θεσμικό Πλαίσιο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.pdf
   Μεταφορτώσεις: 2226, Μέγεθος: 551 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012