Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος (ως δικαίωμα προαίρεσης)

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος (ως δικαίωμα προαίρεσης)

 • Συντάχθηκε 15-07-2022 14:38 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την καθαριότητα των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα μονομερούς παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος (ως δικαίωμα προαίρεσης), σύμφωνα με την υπ' αριθ. 4496/11.7.2022 Διακήρυξη (Αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 164466).

  Προϋπολογισμός:

  (1) Αξία της σύμβασης για ένα (1) έτος

  Εκτιμώμενη αξία ετήσιας σύμβασης : 134.354,83  € πλέον ΦΠΑ: 32.245,17 € , ήτοι 166.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

  (2) Αξία του δικαιώματος προαίρεσης [μονομερής παράταση για ένα (1) επιπλέον έτος]

  Εκτιμώμενη αξία ετήσιας σύμβασης: 134.354,83  € πλέον ΦΠΑ: 32.245,17 €, ήτοι 166.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με την 4496/11.07.2022 διακήρυξη.

  Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η υπ΄αριθμ 4496/11.07.2022 διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στην Υ.Α. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

  CPV: 90911200-8.

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 30.08.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 22:00.

  Έντυπη προσφορά: Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 02.09.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής: Σύμφωνα με τα άρθρα 2.4.3 & 2.4.4 της υπ΄αριθμ 4496/11.07.2022 διακήρυξης.

  Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι οικον. φορείς ότι το κόστος δημοσίευσης στις εφημερίδες άνερχεται στο ποσό των 233,12 ευρώ.

  Επισυνάπτονται: (1) 4496 Διακήρυξη, (2) 4495 Προκήρυξη, (3) 4497 Περίληψη για εφημερίδες, (4) Έντυπο ΕΕΕΣ σε xml και pdf (zip), (5) Παράρτημα Δ': ΄΄Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς'' σε επεξεργάσιμη μορφή word (6) Οδηγίες ορθής υποβολής προσφορών, (7) Εγχειρίδιο χρήσης εγγεγραμμένων οικονομικών φορέων, (8) Έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων.

  Εκ' μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

  • 4496 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 578, Μέγεθος: 1 MB application/pdf
  • 4495 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ+Ευρωπαϊκή Ένωση_ΑΔΑΜ & ΑΔΑ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 562, Μέγεθος: 334 KB application/pdf
  • 4497 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-s.pdf
   Μεταφορτώσεις: 527, Μέγεθος: 198 KB application/pdf
  • ΕΕΕΣ.rar
   Μεταφορτώσεις: 550, Μέγεθος: 60 KB application/octet-stream
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.odt
   Μεταφορτώσεις: 560, Μέγεθος: 11 KB application/vnd.oasis.opendocument.text
  • ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - 20200908.pdf
   Μεταφορτώσεις: 607, Μέγεθος: 1 MB application/pdf
  • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (1).pdf
   Μεταφορτώσεις: 554, Μέγεθος: 1 MB application/pdf
  • ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ).doc
   Μεταφορτώσεις: 539, Μέγεθος: 37 KB application/msword
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012