Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του Φοιτητικού Εστιατορίου για την σίτιση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης για δύο (2) έτη.

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του Φοιτητικού Εστιατορίου για την σίτιση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης για δύο (2) έτη.

 • Συντάχθηκε 03-08-2022 13:44 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του Φοιτητικού Εστιατορίου για τη σίτιση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης για 2 έτη.

  Αρ. Διακήρυξης: 4770/29.7.2022, Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 169659.

  Ταξινόμηση κατά CPV (κύριο αντικείμενο): 55300000-3.

  Εκτιμώμενη αξία σύμβασης για 2 έτη: 1.044.340,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (924.194,69 € πλέον ΦΠΑ 13% 120.145,31 €)

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 4770/29.07.2022 διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στην Υ.Α. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με την 4770/29.07.2022 διακήρυξη.

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12.09.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 22:00.

  Έντυπη προσφορά: Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 15.09.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

  Τα έξοδα δημοσίευσης στον τοπικό τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

  Επισυνάπτονται: (α) η υπ΄αριθμ 4770/29.7.2022 διακήρυξη, (β) η υπ΄αριθμ 4769/29.7.2022 προκήρυξη, (γ) η υπ΄αριθμ 4771/29.7.2022 περίληψη στις εφημερίδες (δ) το έντυπο ΕΕΕΣ σε μορφή αρχείου pdf, (ε) το έντυπο ΕΕΕΣ σε μορφή εγγράφου xml (φάκελος zip), (στ) υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε μορφή word, (ζ) έντυπο ενημέρωσης Οικονομικών Φορέων για ορθή υποβολή προσφοράς, (η) εγχειρίδιο χρήσης εγγεγραμμένων Οικονομικών Φορέων, (θ) έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

  • 4770 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-s _ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 497, Μέγεθος: 1 MB application/pdf
  • E-Notices + 4769 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ _ΑΔΑΜ & ΑΔΑ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 504, Μέγεθος: 320 KB application/pdf
  • 4771 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-s.pdf
   Μεταφορτώσεις: 480, Μέγεθος: 198 KB application/pdf
  • espd-request-v2 (2).pdf
   Μεταφορτώσεις: 486, Μέγεθος: 58 KB application/pdf
  • espd-request-v2 (3).rar
   Μεταφορτώσεις: 481, Μέγεθος: 17 KB application/octet-stream
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣdocx.docx
   Μεταφορτώσεις: 477, Μέγεθος: 13 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • 20210408 Ενημέρωση ΟΦ για ζητήματα Ορθής Υποβολής Προσφοράς.pdf
   Μεταφορτώσεις: 486, Μέγεθος: 121 KB application/pdf
  • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (1).pdf
   Μεταφορτώσεις: 495, Μέγεθος: 1 MB application/pdf
  • ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ).doc
   Μεταφορτώσεις: 476, Μέγεθος: 37 KB application/msword
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012