Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού Κ.Ε. 82620

Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού Κ.Ε. 82620

 • Συντάχθηκε 17-01-2023 14:58 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού, (Λοιπού εξοπλισμού, Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και επίπλων), στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Προμήθεια Εξοπλισμού TUC Lab», με Κωδικό ΟΠΣ 5161068 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Παναγιώτη Παρτσινέβελο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82620.

  Φορέας χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της συνάφειας της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά εργασίας», με τη συγχρηματοδότηση του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

  Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1381/13-01-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύθηκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του προγράμματος για το οικονομικό έτος 2023 (ΑΔΑ: ΩΝΘΝ469Β6Ν-86Β).

  Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ενώ ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

  Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται στα επιμέρους τμήματα ως ακολούθως:

  - Τμήμα 1: Εικονική Πραγματικότητα (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09),  προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας δέκα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (10.625,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (2.550,00 €) και συνολικού ποσού δεκατριών χιλιάδων εκατό εβδομήντα πέντε ευρώ (13.175,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 2: Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09),  προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας τεσσάρων χιλιάδων εκατό ενενήντα επτά ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (4.197,18 €) πλέον ΦΠΑ ποσού χιλίων επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (1.007,32 €) και συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (5.204,50 €) συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 3: Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09),  προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 5.488,51€ πλέον ΦΠΑ ποσού 1.317,24 € και συνολικού ποσού 6.805,75 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 4: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (CPV 30000000-9, ΓΛΚ 14-03), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 13.403,23 € πλέον ΦΠΑ ποσού 3.216,77 € και συνολικού ποσού 16.620,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 5: Ηλεκτρονικά (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09),  προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 2.923,38 € πλέον ΦΠΑ ποσού 701,62 € και συνολικού ποσού 3.625,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 6: Ηλεκτρικά/Αέρος Εργαλεία Χειρός (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09),  προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 1.745,97 € πλέον ΦΠΑ ποσού 419,03 € και συνολικού ποσού 2.165,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 7: Εργαλεία Χειρός (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09),  προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 1.273,51 € πλέον ΦΠΑ ποσού 305,64 € και συνολικού ποσού 1.579,15 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 8: Αποθήκευση εργαλείων (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 1.451,62 € πλέον ΦΠΑ ποσού 348,38 € και συνολικού ποσού 1.800,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 9: Έπιπλα (CPV 39000000-2 ΓΛΚ 14-00), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 7.089,52 € πλέον ΦΠΑ ποσού 1.701,48 € και συνολικού ποσού 8.791,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 10: Μηχάνημα εκτύπωσης ηλεκτρονικών πλακετών (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09),  προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 5.130,42 € πλέον ΦΠΑ ποσού 1.231,30 € και συνολικού ποσού 6.361,72 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  Η συνολικά εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (53.328,34) πλέον ΦΠΑ ποσού δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (12.798,80 €), ήτοι ποσού εξήντα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (66.127,14 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

  Ο χρόνος παράδοσης των αιτουμένων ειδών ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

  Κωδικός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Ο Διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και θα διεξαχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) – κωδικός 180718.

  Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 20:00.

  Ημερομηνία διενέργειας αποσφράγισης/αξιολόγησης προσφορών: Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  είχε οριστεί η Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

  Δημοσιότητα διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) κι έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΑΔΑΜ: 22PROC011420780.

  Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 ως ακολούθως:  -Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2023, -Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2022.


  Συνημμένα:

  • 23PROC011995408.pdf
   Μεταφορτώσεις: 416, Μέγεθος: 1 MB application/pdf
  • Τεχνικές Προδιαγραφές 1600_2023.docx
   Μεταφορτώσεις: 333, Μέγεθος: 290 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • Οοικονομική προσφορά 1600_2023.docx
   Μεταφορτώσεις: 315, Μέγεθος: 225 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • Παράρτημα εγγυητικών επιστολών 160_2023.docx
   Μεταφορτώσεις: 304, Μέγεθος: 16 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • Παράρτημα Ενημέρωσης 1600_2023.docx
   Μεταφορτώσεις: 312, Μέγεθος: 14 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • espd-request-v2 (21).pdf
   Μεταφορτώσεις: 313, Μέγεθος: 55 KB application/pdf
 • Συντάχθηκε 18-01-2023 12:35 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 18-01-2023 12:35

  ΠΡΟΣΟΧΗ!

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΡΟΠΟΙΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)


  Συνημμένα:

  • 23PROC011999402.pdf
   Μεταφορτώσεις: 392, Μέγεθος: 1 MB application/pdf
  • Οικονομική προσφορά 1600_2023.docx
   Μεταφορτώσεις: 301, Μέγεθος: 226 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • Παράρτημα εγγυητικών επιστολών 160_2023.docx
   Μεταφορτώσεις: 309, Μέγεθος: 16 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • Παράρτημα Ενημέρωσης 1600_2023.docx
   Μεταφορτώσεις: 308, Μέγεθος: 14 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • Τεχνικές Προδιαγραφές ΟΡΘΟ 1600_2023.docx
   Μεταφορτώσεις: 316, Μέγεθος: 290 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • espd-request-v2 (21).pdf
   Μεταφορτώσεις: 318, Μέγεθος: 55 KB application/pdf
 • Συντάχθηκε 10-02-2023 11:05 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ματαίωση των διαγωνισμών κάτω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, α) με αρ. πρωτ. διακήρυξης: 22617/13-10-2022, με αριθμού Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 174451  και β) με αρ. πρωτ. διακήρυξης : 1600/17-01-2023 – με αριθμού  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 180718, για την προμήθεια εξοπλισμού (λοιπού εξοπλισμού, Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και επίπλων), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Προμήθεια Εξοπλισμού TUC Lab», με Κωδικό ΟΠΣ 5161068, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Παναγιώτη Παρτσινέβελο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82620.


  Συνημμένα:

  • ΨΚ30469Β6Ν-ΦΘΠ (1).pdf
   Μεταφορτώσεις: 300, Μέγεθος: 276 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012