Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82324.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82324.

 • Συντάχθηκε 06-02-2023 09:10 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Αέρια Ρύπανση απο Πυρκαγιές και η Σχέση τους με την Κλιματική αλλαγή, παρελθόν, παρόν, μέλλον» στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και καινοτομίας, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Απόστολο Βουλγαράκη και κωδικό έργου 82324, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως ακολούθως: 

  Θέση 1η: Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Φυσικής ή Μαθηματικών ή Χημείας ή Πτυχιούχος Τμήματος Περιβάλλοντος ή Πτυχιούχος Γεωλογίας ή Πτυχιούχος Πληροφορικής ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου την 31η/03/2025, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, με δυνατότητα επέκτασης του φυσικού/οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, ως τη λήξη τυχόν παρατάσεων του έργου. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.  

  Αποδοχές: Ίσες με τις οριζόμενες στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει, μεικτές αποδοχές για πλήρη απασχόληση από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εργασίας: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

  Σύμβαση: Πλήρους Απασχόλησης

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Φυσικής ή Μαθηματικών ή Χημείας ή Πτυχιούχος Τμήματος Περιβάλλοντος ή Πτυχιούχος Γεωλογίας ή Πτυχιούχος Πληροφορικής ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας  ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:      

  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή και παρουσιάσεις σε συνέδρια, σε οποιοδήποτε αντικείμενο.
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα, με ειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος ή κλιματικής αλλαγής από ίδρυμα της Ελλάδας  ή του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].
  • Πολύ καλή ή Άριστη Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Συνέντευξη

  Θέση 2η: Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Φυσικής ή Μαθηματικών ή Χημείας ή Πτυχιούχος Επιστημών Περιβάλλοντος ή Πτυχιούχος Γεωλογίας ή Πτυχιούχος Πληροφορικής ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. Διδάκτορας σε αντικείμενο συναφές με περιβαλλοντική έρευνα κατά προτίμηση με θέμα σχετικό με την κλιματική αλλαγή ή την ατμοσφαιρική ρύπανση.

  Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου την 31η/03/2025, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, με δυνατότητα επέκτασης του φυσικού/οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, ως τη λήξη τυχόν παρατάσεων του έργου. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.  

  Αποδοχές: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει και είναι κατ’ ελάχιστον ίσες με τα κατώτατα όρια που τίθενται στο άρθρο 18, παρ. 12 περ. α) Ν.4310/2014, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εργασίας: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

  Σύμβαση: Πλήρους Απασχόλησης

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Φυσικής ή Μαθηματικών ή Χημείας ή Πτυχιούχος Επιστημών Περιβάλλοντος ή Πτυχιούχος Γεωλογίας ή Πτυχιούχος Πληροφορικής ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας  ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης κατά προτίμηση σε αντικείμενο συναφές με περιβαλλοντική έρευνα και με περαιτέρω προτίμηση σε αντικείμενο συναφές με την κλιματική αλλαγή ή την ατμοσφαιρική ρύπανση.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:    

  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές πάνω στο αντικείμενο της περιβαλλοντικής επιστήμης (σε θέματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή  κλιματικής αλλαγής ή σε οποιαδήποτε άλλο θέμα στα πλαίσια της περιβαλλοντικής επιστήμης).
  • Πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14:00

   


  Συνημμένα:

  • 68Χ8469Β6Ν-2ΓΤ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 273, Μέγεθος: 580 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012