Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4873/20-02-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82356.

Απόσπασμα έγκρισης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4873/20-02-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82356.

 • Συντάχθηκε 28-03-2023 11:53 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7552/21-03-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4873/20-02-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Αρθρωτή προσέγγιση λήψης αποφάσεων βασισμένη σε UAV για την υποστήριξη διάγνωσης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με χρήση εικόνων EL, RGB και IRT συσχετισμένων με ανάλυση ηλεκτρικών δεδομένων και προηγμένη πραγματοποίηση αναφορών και γεωεπισκόπηση», με ακρωνύμιο «AID4PV» και κωδικό έργου «Τ12ΕΡΑ5-00042» στα πλαίσια της Δράσης «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS 2019 Β' Κύκλος» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κουτρούλη Ευτύχιο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82356.


  Συνημμένα:

  • Ψ5ΗΧ469Β6Ν-Μ7Β.pdf
   Μεταφορτώσεις: 297, Μέγεθος: 242 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012