Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22651/2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου ΚΕ.Ε ΕΛΚΕ 82659.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22651/2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου ΚΕ.Ε ΕΛΚΕ 82659.

 • Συντάχθηκε 10-02-2023 09:59 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3723/07-02-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22651/14-10-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Στήριξη διεθνοποίησης προγράμματος ανώτατης εκπαίδευσης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης» ΥΠ. 3 ΜΠΔ» στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης εκπαίδευσης - Πολυτεχνείο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5150766 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Καρυστινό Γεώργιο και κωδικό έργου 82659.


  Συνημμένα:

  • 680Ι469Β6Ν-03Ψ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 260, Μέγεθος: 209 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012