Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου για τέσσερις (4) μήνες για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΚ ΚΕ ΕΛΚΕ 82640.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου για τέσσερις (4) μήνες για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΚ ΚΕ ΕΛΚΕ 82640.

 • Συντάχθηκε 15-02-2023 10:03 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Υποέργο 2: «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Πολυτεχνείου Κρήτης, ακαδ. ετών 2022-2023», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82640, το οποίο εντάσσεται στην πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης 2022-2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5180993 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΕΛΚΕ), με ιδρυματικό και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Καλλίθρακα-Κόντο Νικόλαο, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου, ως ακολούθως: 

  Διπλωματούχος ή πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

  Διάρκεια απασχόλησης: Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (ενδεικτικά 01η/04/2023 και έως 31η/07/2023), με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου την 31η/10/2023 ή τυχόν παρατάσεών του, μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών.
  Συνολικό κόστος θέσης: 4.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «αμοιβές τρίτων» του έργου.
  Τόπος εκτέλεσης έργου: Κεντρικό Γραφείο Πρακτική Άσκησης, το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο του κτηρίου Μ3 της Πολυτεχνειούπολης.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ όπου θα αναφέρεται εξωτερικά:
  Πρόταση κου/κας ……………….
  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 4468/15-02-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  στη διεύθυνση:
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων


  Συνημμένα:

  • Ψ59Ν469Β6Ν-Ζ2Ρ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 290, Μέγεθος: 576 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012