Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού που αφορά στη Θέση Νο 4 (ενισχυτική διδασκαλία) της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9619/2023 πρόσκλησης - (ΙΔΟΧ) Κ.Ε. 82105

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού που αφορά στη Θέση Νο 4 (ενισχυτική διδασκαλία) της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9619/2023 πρόσκλησης - (ΙΔΟΧ) Κ.Ε. 82105

 • Συντάχθηκε 26-05-2023 12:44 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13904/25-05-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων που αφορούν στη Θέση Νο 4 της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9619/04-04-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως επτά (7) συμβάσεων εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αριστομένη Αντωνιάδη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82105.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, υπολογιζόμενων ημερολογιακά, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr).


  Συνημμένα:

  • 6ΝΓ7469Β6Ν-ΝΛΗ Θέση Νο 4.pdf
   Μεταφορτώσεις: 113, Μέγεθος: 263 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012