Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού για τις Θέσεις 1 & 2 της με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 10016/07-04-2023 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Κ.Ε. 82546

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού για τις Θέσεις 1 & 2 της με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 10016/07-04-2023 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Κ.Ε. 82546

 • Συντάχθηκε 09-06-2023 15:43 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15338/02-06-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10016/07-04-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμός και Υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης (Υποέργο1)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074500, του Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020" με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82546 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Φώτιο Κανέλλο

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, υπολογιζόμενων ημερολογιακά, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr).


  Συνημμένα:

  • ΨΝΗΠ469Β6Ν-204.pdf
   Μεταφορτώσεις: 58, Μέγεθος: 404 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012