Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συμβόλαια συντήρησης εκτυπωτών/ φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συμβόλαια συντήρησης εκτυπωτών/ φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 13-07-2022 15:01 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για συμβόλαια συντήρησης εκτυπωτών / φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής και Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής (ΔΤΔΥΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθ. 4549/13.7.2022 πρόσκλησης.

  H παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης υποδιαιρείται σε (9) τμήματα σύμφωνα με την υπ' αριθ. 4549/13.7.2022 πρόσκληση.

  Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα. Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος.

  Η ανάθεση θα γίνει στον προσφέροντα που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα.

  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Είκοσι πέντε χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (25.900,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 27.7.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00.

  Επισυνάπτονται: (α) η υπ' αριθ. 4549 πρόκληση, (β) το παράρτημα Α' ''Τεχνικές Προδιαγραφές/Πίνακες Συμμόρφωσης σε επεξεργάσιμη μορφή word, (γ) το παράρτημα Β' ''Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς'' σε επεξεργάσιμη μορφή word.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

  • 4549 Πρόσκληση υποβολής προσφορών με ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 558, Μέγεθος: 676 KB application/pdf
  • Παράρτημα Α' - Τεχν. Προδιαγραφές_Πίνακες Συμμόρφωσης.docx
   Μεταφορτώσεις: 547, Μέγεθος: 113 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • Παράρτημα Β' - Έντυπο Οικονομικής προσφοράς.docx
   Μεταφορτώσεις: 545, Μέγεθος: 60 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012