Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Υποσταθμών Πεδίων Μέσης Τάσης και των συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας UPS του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Υποσταθμών Πεδίων Μέσης Τάσης και των συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας UPS του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 • Συντάχθηκε 15-07-2022 16:15 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για τη συντήρηση των Υποσταθμών Πεδίων Μέσης Τάσης και των συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας UPS του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθ. 4584/15.7.2022 πρόσκλησης.

  Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης υποδιαιρείται στα παρακάτω δύο (2) τμήματα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

  ΤΜΗΜΑ Α’: Συντήρηση των Υποσταθμών Πεδίων Μέσης Τάσης του Πολυτεχνείου Κρήτης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α’ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

  Προϋπολογισμός Τμήματος Α΄: Εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ (9.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  ΤΜΗΜΑ Β’: Συντήρηση των συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας UPS του Πολυτεχνείου Κρήτης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α’ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

  Προϋπολογισμός Τμήματος Β΄: Έξι χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (6.900,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Προσφορές υποβάλλονται για το ένα ή και για τα δύο τμήματα. Η ανάθεση θα γίνει στον προσφέροντα που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα.

  Συνολικός Προϋπολογισμός: δεκαέξι χιλιάδες εκατό ευρώ (16.100,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 28.7.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00.

  Εκ' μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

  • 4584 Πρόσκληση υποβολής προσφορών με ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 550, Μέγεθος: 555 KB application/pdf
  • Έντυπο οικονομικής προσφοράς.pdf
   Μεταφορτώσεις: 548, Μέγεθος: 187 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012