Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου "Συντήρηση και επισκευή μεμονωμένων κουφωμάτων και μεταλλικών κατασκευών στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης"

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου "Συντήρηση και επισκευή μεμονωμένων κουφωμάτων και μεταλλικών κατασκευών στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης"

 • Συντάχθηκε 26-10-2022 14:58 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης, προσφεύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή μεμονωμένων κουφωμάτων και μεταλλικών κατασκευών στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης», προϋπολογισμού μελέτης 29.215,13 € (πλέον ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 95 παρ. 2α, όπως τροποπ. με το άρθρ. 37 του ν. 4782/21), βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και σύμφωνα με τα Τεύχη του έργου, που συνοδεύουν τη με αρ. πρωτ. 136/07.09.2022 Πρόσκληση.

  Το έργο ανήκει στην κατηγορία των  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εργασιών: 28.015,13 € (εργασίες, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)

  Συνολικός προϋπολογισμός έργου με ΦΠΑ: 28.015,13 € (εργασίες, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) + 1.200,00 € (αναθεώρηση) + 7.011,63 € (ΦΠΑ 24%) = 36.226,76 €

  Η  δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας (εθνικό σκέλος Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΝΑ 346  με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 2014ΣΕ54600070, 2014ΣΕ54600009, 2014ΣΕ54600075) (2020ΣΕ54600032)» με ενάριθμο: 2021ΝΑ34600377, KAE: 9322 Ι, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  Προθεσμία υποβολής προσφορών: Έως τις 8 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00', σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη συνημμένη με αρ. πρωτ. 977/26.10.2022 Πρόσκληση υποβολής των προσφορών.

   

  Από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  Β. Πετρίδου


  Συνημμένα:

  • 2022-10-26 0977 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒ ΠΡΟΣΦ ΑΠΕΥΘ ΑΝΑΘ (ΣΥΝΤΗΡ ΕΠΙΣΚ ΜΕΜΟΝ ΚΟΥΦ)_ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 371, Μέγεθος: 689 KB application/pdf
  • ΤΕΥΧΗ ΕΡΓΟΥ.zip
   Μεταφορτώσεις: 364, Μέγεθος: 6 MB application/x-zip-compressed
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012