Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου "Επείγουσες παρεμβάσεις για την επισκευή προσόψεων στο κτίριο της Σχολής ΜΗΧΟΠ και για την υγρομόνωση του κτιρίου της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ"

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου "Επείγουσες παρεμβάσεις για την επισκευή προσόψεων στο κτίριο της Σχολής ΜΗΧΟΠ και για την υγρομόνωση του κτιρίου της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ"

 • Συντάχθηκε 27-10-2022 14:11 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 997/27.10.2022 εγκριτικής απόφασης του Πρύτανη του Ιδρύματος, Καθηγητή Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκη (ΑΔΑΜ: 22REQ011502645), σας προσκαλεί όπως υποβάλετε προσφορά για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΟΠ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΗΠΕΡ» και προϋπολογισμό μελέτης 29.999,15€ (πλέον ΦΠΑ 24%)  μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) και σύμφωνα με τα Τεύχη του έργου, που συνοδεύουν τη συνημμένη Πρόσκληση.

  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του ως άνω Νόμου.

  Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εργασιών: 29.753,15€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

  Συνολικός προϋπολογισμός έργου με ΦΠΑ: 29.753,15€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) + 246,00€ (αναθεώρηση) + 7.199,80€ (ΦΠΑ 24%) = 37.198,95€.

  Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως 10 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00', σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη συνημμένη με αρ. πρωτ. 998/27.10.2022 Πρόσκληση υποβολής των προσφορών.

   

  Από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  Β. Πετρίδου

   


  Συνημμένα:

  • 2022-10-27 0998 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒ ΠΡΟΣΦ ΑΠΕΥΘ ΑΝΑΘ (ΕΠΕΙΓ ΠΑΡΕΜΒ ΜΗΧΟΠ-ΧΗΜΗΠΕΡ)_ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 379, Μέγεθος: 678 KB application/pdf
  • ΤΕΥΧΗ ΕΡΓΟΥ.zip
   Μεταφορτώσεις: 370, Μέγεθος: 9 MB application/x-zip-compressed
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012