Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων της μελέτης "Εκπόνηση μελέτης ωρίμανσης για την ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών εκπ/σης στο Πολυτεχνείο Κρήτης"

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων της μελέτης "Εκπόνηση μελέτης ωρίμανσης για την ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών εκπ/σης στο Πολυτεχνείο Κρήτης"

 • Συντάχθηκε 09-11-2022 14:14 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης, προκηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 1.339.501,65 € (χωρίς το ΦΠΑ 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τους όρους της σχετικής Διακήρυξης. Ταξινόμηση κατά CPV: 71335000-5.

  Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης περιλαμβάνει:

  τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών

  57.718,39 €  για μελέτη κατηγορίας (21) Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες

  2.290,68 €    για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)

  480.880,46 €  για μελέτη κατηγορίας (6) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων

  241.324,93 €  για μελέτη κατηγορίας (8) Στατικές Μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)

  6.123,60 €    για μελέτη κατηγορίας (25) Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου

  278.358,07 €  για μελέτη κατηγορίας (9) Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες 

  98.087,91 €   για μελέτη κατηγορίας (7) Ειδικές Αρχιτεκτονικά Μελέτες και

  τις απρόβλεπτες δαπάνες (15%), ποσού 174.717,61 €

  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr (Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 183291).

  Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ..

  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω και στο άρθρο 14 της Διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος (σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης).

   Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια ενενήντα Ευρώ (26.790,00 €). Το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, προσκομίζονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιδρύματος, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής σε έντυπη μορφή, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

  Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικού κινδύνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19.2 της Διακήρυξης.

  Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

  Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

  Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκπόνηση πλήρους ή επιμέρους μελέτης, προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) 2,50% σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 184 του ν. 4412/2016.

  Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία: Αναφέρεται αναλυτικά το άρθρο 6 της σχετικής Διακήρυξης.

  Χρηματοδότηση: Η μελέτη έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 0021 – αριθμός ενάριθμου  έργου 2021ΕΠ00210081) και υπόκειται σ’ όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

  Η Προκήρυξη Σύμβασης και η Διακήρυξη αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ, (ΑΔΑΜ: 22PROC011565809 & 22PROC011569407αντίστοιχα) στις 09.11.2022. Τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr με α/α 183291 και στην Ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr ® Επισκέπτες ® Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί) στις 09.11.2022. Η Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» diavgeia.gov.gr.

  Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 14η Δεκεμβρίου 2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης το αργότερο έως την 21η Δεκεμβρίου 2022.

  Η δημοπράτηση της μελέτης, η δαπάνη και τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν από το υπ’ αρ. 90/02.11.2022 Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή του Πολυτεχνείου Κρήτης.

   

  Εκ μέρους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

   


  Συνημμένα:

  • 2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ).pdf
   Μεταφορτώσεις: 325, Μέγεθος: 663 KB application/pdf
  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΫΠΟΛ.zip
   Μεταφορτώσεις: 296, Μέγεθος: 2 MB application/x-zip-compressed
  • ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ.zip
   Μεταφορτώσεις: 301, Μέγεθος: 9 MB application/x-zip-compressed
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012