Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού Κ.Ε. 82620

Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού Κ.Ε. 82620

 • Συντάχθηκε 10-03-2023 11:26 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού, (Λοιπού εξοπλισμού, Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και επίπλων), στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Προμήθεια Εξοπλισμού TUC Lab», με Κωδικό ΟΠΣ 5161068 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Παναγιώτη Παρτσινέβελο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82620.

   

  Φορέας χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της συνάφειας της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά εργασίας», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

  Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1381/13-01-2023  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύθηκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του προγράμματος για το οικονομικό έτος 2023 (ΑΔΑ: ΩΝΘΝ469Β6Ν-86Β).

   

  Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ενώ ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

   

  Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται στα επιμέρους τμήματα ως ακολούθως:

  -Τμήμα 1: Μηχανήματα laser κοπής/χάραξης (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 9.000,00 € πλέον ΦΠΑ ποσού 2.160,00 € και συνολικού ποσού 11.160,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  -Τμήμα 2: Μηχανήματα Μηχανήματα laser κοπής/χάραξης  μετάλλων (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 11.815,00 € πλέον ΦΠΑ ποσού 2.835,60 € και συνολικού ποσού 14.650,60 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 3: Μηχανήματα CNC (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 20.211,94 € πλέον ΦΠΑ ποσού 4.850,87 € και συνολικού ποσού 25.062,81 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 4: Εικονική Πραγματικότητα (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09),  προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 10.625,00 € πλέον ΦΠΑ ποσού 2.550,00 € και συνολικού ποσού 13.175,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 5: Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09),  προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 4.197,18 € πλέον ΦΠΑ ποσού 1.007,32 € και συνολικού ποσού 5.204,50 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 6: Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09),  προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 5.488,51€ πλέον ΦΠΑ ποσού 1.317,24 € και συνολικού ποσού 6.805,75 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 7: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (CPV 30000000-9, ΓΛΚ 14-03), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 13.403,22 € πλέον ΦΠΑ ποσού 3.216,78 € και συνολικού ποσού 16.620,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 8: Ηλεκτρονικά (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09),  προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 2.923,38 € πλέον ΦΠΑ ποσού 701,62 € και συνολικού ποσού 3.625,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 9: Ηλεκτρικά/Αέρος Εργαλεία Χειρός (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09),  προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 1.745,97 € πλέον ΦΠΑ ποσού 419,03 € και συνολικού ποσού 2.165,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 10: Εργαλεία Χειρός (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09),  προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 1.273,51 € πλέον ΦΠΑ ποσού 305,64 € και συνολικού ποσού 1.579,15 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 11: Αποθήκευση εργαλείων (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 1.451,62 € πλέον ΦΠΑ ποσού 348,38 €) και συνολικού ποσού 1.800,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 12: Έπιπλα (CPV 39000000-2, ΓΛΚ 14-00) , προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 7.089,52 € πλέον ΦΠΑ ποσού 1.701,48 € και συνολικού ποσού 8.791,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 13: Μηχάνημα εκτύπωσης ηλεκτρονικών πλακετών (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 5.130,00 € πλέον ΦΠΑ ποσού 1.231,20 € και συνολικού ποσού 6.361,20 € συμπ/νου ΦΠΑ.

   

  Η συνολικά εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (94.354,84) πλέον ΦΠΑ ποσού είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτών (22.645,16 €), ήτοι ποσού εκατό δέκα επτά χιλιάδων ευρώ (117.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

   

  Ο χρόνος παράδοσης των αιτουμένων ειδών ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

   

  Κωδικός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Ο Διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και θα διεξαχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) – κωδικός 186686.

   

  Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Τετάρτη 05 Απριλίου 2023  και ώρα 20:00.

   

  Ημερομηνία διενέργειας αποσφράγισης/αξιολόγησης προσφορών: Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  είχε οριστεί η Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

   

  Δημοσιότητα διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) κι έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΑΔΑΜ: 23PROC012268365

   

  Δημοσιότητα διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) κι έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΑΔΑΜ: .

   

  Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 ως ακολούθως: -Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023, -Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023.


  Συνημμένα:

  • 23PROC012268365.pdf
   Μεταφορτώσεις: 322, Μέγεθος: 1 MB application/pdf
  • Οικονομική προσφορά 6838 _2023.docx
   Μεταφορτώσεις: 255, Μέγεθος: 231 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • Παράρτημα εγγυητικών επιστολών 6838_2023.docx
   Μεταφορτώσεις: 273, Μέγεθος: 18 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • Παράρτημα Ενημέρωσης 6838_2023.docx
   Μεταφορτώσεις: 245, Μέγεθος: 110 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • Τεχνικές Προδιαγραφές 6838_2023.docx
   Μεταφορτώσεις: 282, Μέγεθος: 315 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • espd-request-v2.pdf
   Μεταφορτώσεις: 282, Μέγεθος: 56 KB application/pdf
 • Συντάχθηκε 07-04-2023 15:33 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ.πρωτ. 9515/04-04-2023 αιτήματος για την μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6838/10-03-2023 διαγωνισμού κάτω των ορίων διαγωνισμού κάτω των ορίων (186686 ΑΔΑΜ: 23PROC012268365) για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού, (Λοιπού εξοπλισμού, Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και επίπλων), στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Προμήθεια Εξοπλισμού TUC Lab», με Κωδικό ΟΠΣ 5161068 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Παναγιώτη Παρτσινέβελο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82620., σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης του Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ περί διακοπής της λειτουργίας του τελευταίου από την από την Παρασκευή 07-04-2023 και ώρα 15:00:00 π.μ έως και την Τρίτη 11/04/2023 και ώρα 09:00 π.μ

   

  Ο/η Spantidaki Andriani έγραψε:

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού, (Λοιπού εξοπλισμού, Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και επίπλων), στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Προμήθεια Εξοπλισμού TUC Lab», με Κωδικό ΟΠΣ 5161068 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Παναγιώτη Παρτσινέβελο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82620.

   

  Φορέας χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της συνάφειας της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά εργασίας», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

  Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1381/13-01-2023  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύθηκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του προγράμματος για το οικονομικό έτος 2023 (ΑΔΑ: ΩΝΘΝ469Β6Ν-86Β).

   

  Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ενώ ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

   

  Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται στα επιμέρους τμήματα ως ακολούθως:

  -Τμήμα 1: Μηχανήματα laser κοπής/χάραξης (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 9.000,00 € πλέον ΦΠΑ ποσού 2.160,00 € και συνολικού ποσού 11.160,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  -Τμήμα 2: Μηχανήματα Μηχανήματα laser κοπής/χάραξης  μετάλλων (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 11.815,00 € πλέον ΦΠΑ ποσού 2.835,60 € και συνολικού ποσού 14.650,60 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 3: Μηχανήματα CNC (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 20.211,94 € πλέον ΦΠΑ ποσού 4.850,87 € και συνολικού ποσού 25.062,81 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 4: Εικονική Πραγματικότητα (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09),  προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 10.625,00 € πλέον ΦΠΑ ποσού 2.550,00 € και συνολικού ποσού 13.175,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 5: Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09),  προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 4.197,18 € πλέον ΦΠΑ ποσού 1.007,32 € και συνολικού ποσού 5.204,50 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 6: Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09),  προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 5.488,51€ πλέον ΦΠΑ ποσού 1.317,24 € και συνολικού ποσού 6.805,75 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 7: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (CPV 30000000-9, ΓΛΚ 14-03), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 13.403,22 € πλέον ΦΠΑ ποσού 3.216,78 € και συνολικού ποσού 16.620,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 8: Ηλεκτρονικά (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09),  προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 2.923,38 € πλέον ΦΠΑ ποσού 701,62 € και συνολικού ποσού 3.625,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 9: Ηλεκτρικά/Αέρος Εργαλεία Χειρός (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09),  προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 1.745,97 € πλέον ΦΠΑ ποσού 419,03 € και συνολικού ποσού 2.165,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 10: Εργαλεία Χειρός (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09),  προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 1.273,51 € πλέον ΦΠΑ ποσού 305,64 € και συνολικού ποσού 1.579,15 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 11: Αποθήκευση εργαλείων (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 1.451,62 € πλέον ΦΠΑ ποσού 348,38 €) και συνολικού ποσού 1.800,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 12: Έπιπλα (CPV 39000000-2, ΓΛΚ 14-00) , προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 7.089,52 € πλέον ΦΠΑ ποσού 1.701,48 € και συνολικού ποσού 8.791,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  - Τμήμα 13: Μηχάνημα εκτύπωσης ηλεκτρονικών πλακετών (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 5.130,00 € πλέον ΦΠΑ ποσού 1.231,20 € και συνολικού ποσού 6.361,20 € συμπ/νου ΦΠΑ.

   

  Η συνολικά εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (94.354,84) πλέον ΦΠΑ ποσού είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτών (22.645,16 €), ήτοι ποσού εκατό δέκα επτά χιλιάδων ευρώ (117.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

   

  Ο χρόνος παράδοσης των αιτουμένων ειδών ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

   

  Κωδικός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Ο Διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και θα διεξαχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) – κωδικός 186686.

   

  Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Τετάρτη 05 Απριλίου 2023  και ώρα 20:00.

   

  Ημερομηνία διενέργειας αποσφράγισης/αξιολόγησης προσφορών: Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  είχε οριστεί η Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

   

  Δημοσιότητα διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) κι έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΑΔΑΜ: 23PROC012268365

   

  Δημοσιότητα διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) κι έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΑΔΑΜ: .

   

  Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 ως ακολούθως: -Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023, -Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023.

   


  Συνημμένα:

  • 666 ΣΥΝ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 170, Μέγεθος: 137 KB application/pdf
 • Συντάχθηκε 19-04-2023 13:31 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ.πρωτ. 10473/11-04-2023 αιτήματος για την μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6838/10-03-2023 διαγωνισμού κάτω των ορίων διαγωνισμού κάτω των ορίων (186686 ΑΔΑΜ: 23PROC012268365) για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού, (Λοιπού εξοπλισμού, Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και επίπλων), στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Προμήθεια Εξοπλισμού TUC Lab», με Κωδικό ΟΠΣ 5161068 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Παναγιώτη Παρτσινέβελο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82620., σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης του Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ περί διακοπής της λειτουργίας του τελευταίου από την από την Παρασκευή 07-04-2023 και ώρα 15:00:00 π.μ έως και την Τρίτη 11/04/2023


  Συνημμένα:

  • 9ΝΘΦ469Β6Ν-ΣΞΔ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 88, Μέγεθος: 197 KB application/pdf
  • ΨΦΔΗ469Β6Ν-ΤΧ8.pdf
   Μεταφορτώσεις: 118, Μέγεθος: 199 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012