Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (5) συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για την Κυκλική Οικονομία και τη Βιοικονομία - AMOCEAB», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82778.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (5) συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για την Κυκλική Οικονομία και τη Βιοικονομία - AMOCEAB», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82778.

 • Συντάχθηκε 24-03-2023 10:07 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Adrion Master On Circular Economy And Bioeconomy - AMOCEAB (Project number: 1313) funded by the Interreg Adrion programme», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Γεώργιο Αραμπατζή, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο της 5ης πρόσκλησης του προγράμματος ADRION - Interreg V-B Adriatic Ionian, κωδικός έργου ΕΛΚΕ 82778, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως πέντε (5) συμβάσεων έργου, ωες ακολούθως: 

  Θέση 1η: Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός Πολυτεχνείου της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  Αριθμός ατόμων: (1)
  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου την 30η/09/2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του, μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών.
  Συνολικό κόστος θέσης: 6.700,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «αμοιβές τρίτων» του έργου.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός Πολυτεχνείου της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
  • Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Αποδεδειγμένη εργασιακή ή και ερευνητική εμπειρία με αντικείμενο κυκλική οικονομία ή/και τη βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία.
  • Συνέντευξη κατά την οποία η επιτροπή θα συνεκτιμήσει:

  Θέση 2η: Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου την 30η/09/2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του, μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών.

  Συνολικό κόστος θέσης: 11.160,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «αμοιβές τρίτων» του έργου.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης  Πολυτεχνείου της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Αποδεδειγμένη εργασιακή ή και ερευνητική εμπειρία με αντικείμενο κυκλική οικονομία ή/και τη βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία.
  • Συνέντευξη

  Θέση 3η: Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Πολυτεχνείου της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου την 30η/09/2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του, μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών.

  Συνολικό κόστος θέσης: 7.440,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «αμοιβές τρίτων» του έργου.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Πολυτεχνείου της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Αποδεδειγμένη εργασιακή ή και ερευνητική εμπειρία με αντικείμενο κυκλική οικονομία ή/και τη βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία.
  • Συνέντευξη

  Θέση 4η: Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου την 30η/09/2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του, μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών.

  Συνολικό κόστος θέσης: 7.440,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «αμοιβές τρίτων» του έργου.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Αποδεδειγμένη εργασιακή ή και ερευνητική εμπειρία με αντικείμενο κυκλική οικονομία ή/και τη βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία.
  • Συνέντευξη

  Θέση 5η: Πτυχιούχος Φυσικός  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου την 30η/09/2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του, μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών.

  Συνολικό κόστος θέσης: 6.200,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «αμοιβές τρίτων» του έργου.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Πτυχιούχος Φυσικός  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Αποδεδειγμένη εργασιακή ή και ερευνητική εμπειρία με αντικείμενο κυκλική οικονομία ή/και τη βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία.
  • Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 06 Απριλίου 2023 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ όπου θα  αναφέρεται εξωτερικά:

  Πρόταση κου/κας ……………….

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 7810/24-03-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων


  Συνημμένα:

  • ΨΔ32469Β6Ν-4ΡΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 282, Μέγεθος: 683 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012