Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων έργου με διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους ή Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς & Μηχ. Υπολογιστών ΚΕ ΕΛΚΕ 82356.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων έργου με διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους ή Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς & Μηχ. Υπολογιστών ΚΕ ΕΛΚΕ 82356.

 • Συντάχθηκε 09-05-2023 13:37 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αρθρωτή προσέγγιση λήψης αποφάσεων βασισμένη σε UAV για την υποστήριξη διάγνωσης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με χρήση εικόνων EL, RGB και IRT συσχετισμένων με ανάλυση ηλεκτρικών δεδομένων και προηγμένη πραγματοποίηση αναφορών και γεωεπισκόπηση», με Ακρωνύμιο: «AID4PV» κωδικό έργου «Τ12ΕΡΑ5-00042» και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82356, της Δράσης «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS 2019 Β' Κύκλος», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ευτύχιο Κουτρούλη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82356, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρομντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου, ως ακολούθως: 

  Θέση 1η: Απασχόληση Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή κατόχου ισότιμου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ .

  Συνολικό Ποσό:  Έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης (ενδεικτικά από 01/06/2023) έως και 31/08/2023, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Προσόντα - Κριτήρια:

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.
  • Εργασιακή εμπειρία στην ανάπτυξη ενσωματωμένων ηλεκτρονικών συστημάτων.
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια σε αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο της θέσης.
  • Συνέντευξη:

  (1) Γνώσεις αναφορικά με την λειτουργία UAV και embedded systems (έως 10%)

  (2) Ικανότητα στην οπτικοποίηση πληροφοριών (έως 15%)

  Θέση 2η: Απασχόληση Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή κατόχου ισότιμου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ .

  Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης (ενδεικτικά από 01/07/2023) έως και 31/08/2023, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Συνολικό Ποσό:  Τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Προσόντα - Κριτήρια:

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.
  • Εργασιακή εμπειρία στην ανάπτυξη ενσωματωμένων ηλεκτρονικών συστημάτων. 
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια σε αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο της θέσης.
  • Συνέντευξη:

  (1) Γνώσεις αναφορικά με την λειτουργία UAV και embedded systems (έως 10%)

  (2) Ικανότητα στην οπτικοποίηση πληροφοριών (έως 15%)

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Δευτέρα 22 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00 .

  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 12689/09-05-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων

   


  Συνημμένα:

  • 9Λ8Β469Β6Ν-Α60.pdf
   Μεταφορτώσεις: 55, Μέγεθος: 583 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012