Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων έργου με Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους/Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς ή Πτυχιούχους Επιστήμης Υπολογιστών ΚΕ ΕΛΚΕ 82130.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων έργου με Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους/Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς ή Πτυχιούχους Επιστήμης Υπολογιστών ΚΕ ΕΛΚΕ 82130.

 • Συντάχθηκε 19-05-2023 12:35 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Θέση 1η: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών ή Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου (27η/08/2023), με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Συνολικό ποσό: Επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Απαιτούμενα Προσόντα - Κριτήρια:  

  • Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών ή Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Αποδεδειγμένη ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα επεξεργασίας σε ενσωματωμένο υλικό.
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα Προσόντα - Κριτήρια:

  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με τεχνικές επεξεργασίας σε ενσωματωμένο υλικό, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].
  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια ή επιστημονικά περιοδικά στο αντικείμενο της επεξεργασίας σε ενσωματωμένo υλικό.
  • Συνέντευξη

  Θέση 2η: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών ή Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου (27η/08/2023), με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Συνολικό ποσό: Επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα απασχοληθεί:

  Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 5: «Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική εφαρμογή για την επαλήθευση της σωστής λειτουργίας συστήματος» για την προετοιμασία του Π17 (Π5.4): Εγχειρίδιο εκπαίδευσης προσωπικού χρήσης.

  Απαιτούμενα Προσόντα - Κριτήρια: 

  • Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών ή Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με τεχνικές επεξεργασίας σε επαναπρογραμματιζόμενη λογική (FPGAs, κλπ), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα Προσόντα - Κριτήρια:

  • Αποδεδειγμένη ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα επεξεργασίας σε ενσωματωμένο υλικό ή σε επαναπρογραμματιζόμενη λογική.
  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια ή επιστημονικά περιοδικά στο αντικείμενο της επεξεργασίας σε ενσωματωμένo υλικό.
  • Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00 .(τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:  

  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 13455/19-05-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων


  Συνημμένα:

  • 65Φ7469Β6Ν-ΩΕΔ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 123, Μέγεθος: 539 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012