Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10559/19-04-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82628.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10559/19-04-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82628.

 • Συντάχθηκε 26-05-2023 10:28 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13689/23-05-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10559/19-04-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Ευφυές σύστημα εντοπισμού διαρροών στο δίκτυο της ΔΕΥΑΗρακλείου με τεχνολογία δικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ) - SmartLIK.» με Κωδικό ΟΠΣ 5179258 στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Παπαευθυμίου και κωδικό έργου 82628.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr).

  Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τα αποτελέσματα καθίστανται οριστικά, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση άλλης απόφασης.


  Συνημμένα:

  • 668Β469Β6Ν-ΓΙΧ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 61, Μέγεθος: 258 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012