Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Δημόσιες Παρουσιάσεις Φοιτητών
 • Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Μαστοράκη Νικολάου - Σχολή ΗΜΜΥ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Μαστοράκη Νικολάου - Σχολή ΗΜΜΥ

 • Συντάχθηκε 25-07-2022 15:55 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 26-07-2022 09:47

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 26/07/2022 10:00
  Λήξη: 26/07/2022 11:00

   

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ

  με θέμα

  Σχεδίαση και Ανάπτυξη της Διεπαφής Χρήστη για την Εφαρμογή  Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης σε Πανεπιστημιακό Περιβάλλον TUCMEET

  Design and Development of the User Interface  for the Social Interaction Application in University Environment TUCMEET

  Εξεταστική Επιτροπή

  Καθηγητής Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
  Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά
  Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Σαμολαδάς
   

  Περίληψη
  Τα τελευταία χρόνια η χρήση των κινητών τηλεφώνων έχει σημειώσει ραγδαία αύξηση και αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων. Οι δυνατότητες που προσφέρουν είναι απεριόριστες και οι χρήστες τείνουν να τις αξιοποιούν όλο και περισσότερο. Η τεράστια αυτή αποδοχή των κινητών από το καταναλωτικό κοινό έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία και ανάπτυξη όλο και περισσότερων εφαρμογών που έχουν ως στόχο να απλουστεύσουν και να διευκολύνουν τους ανθρώπους σε διάφορους τομείς της καθημερινότητάς τους. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία μίας εφαρμογής κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε πανεπιστημιακό περιβάλλον, με την ονομασία TUCMEET, η οποία θα λειτουργεί αποτελεσματικά, τόσο σε πλατφόρμες τύπου Android, όσο και σε πλατφόρμες τύπου iOS, εστιάζοντας στη διεπαφή με τον τελικό χρήστη. Κίνητρο για την ανάπτυξη της εφαρμογής αυτής είναι η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης και η διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης αυτών με ομάδες του Πολυτεχνείου Κρήτης μέσα από μία εφαρμογή φιλική και εύκολα κατανοήσιμη στον χρήστη. Το πρόβλημα που λύνει το συγκεκριμένο λογισμικό είναι η ανάγκη δημιουργίας φιλικών σχέσεων μεταξύ φοιτητών που έχουν πρόβλημα προσαρμογής στην Πολυτεχνική κοινότητα, ανεξαρτήτως έτους εισαγωγής και σχολής φοίτησης. Όσον αφορά στην ανάπτυξη της εφαρμογής, η λεπτομερής σχεδίαση και ανάπτυξη της διεπαφής χρήστη της εφαρμογής TUCMEET επιτεύχθηκε από ένα σύνολο τεχνολογιών, όπως είναι η React Native, Redux και Expo. Αυτές οι τεχνολογίες επιλέχθηκαν έπειτα από έρευνα με βάση τα χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις της εφαρμογής. Το τελικό αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής μπορεί να αποτελέσει κομβικό σημείο στην εύκολη και ομαλή προσαρμογή των φοιτητών στην καθημερινότητα τους και ειδικά σε ένα περιβάλλον που έχει περάσει περίοδο πανδημίας.

  Abstract
  In recent years, the use of mobile phones has increased rapidly and they are now an integral part of people's daily lives. The possibilities they offer are limitless and users tend to use them more and more. This huge acceptance of mobile phones by the consumer public has resulted in the creation and development of more and more applications that aim to simplify and facilitate people in various aspects of their daily lives. The purpose of this diploma thesis is to create a social interaction application in a university environment, called TUCMEET, which will work effectively, both on Android and iOS platforms, focusing on the interface with the end user. The motivation for the development of this application is the development of relationships between the students of the Technical University of Crete (TUC) and the facilitation of their interaction with TUC groups through a user-friendly and easily understandable application. The problem that this software solves is the need to create friendly relationships between students who have problems adapting to the TUC community, regardless of year of admission and school of study. In terms of application development, the detailed design and development of the user interface of the TUCMEET application was achieved by a set of technologies, such as React Native, Redux and Expo. These technologies were selected after research based on the features and challenges of the application. The final result of this application can be a pivotal point in the easy and smooth adaptation of students to their daily life and especially in an environment that has been affected by the pandemic.

  Meeting ID: 95166725029
  Password: 556474

   

   

   


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012