Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13764/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82105 - θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13764/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82105 - θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

 • Συντάχθηκε 23-09-2022 15:28 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19606/13-09-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13764/28-06-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εξυπηρέτηση αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Λαγουδάκη του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82105.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr).

  Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης του χρονικού διαστήματος υποβολής ενστάσεων, τα προσωρινά αποτελέσματα βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων καθίστανται αυτοδικαίως οριστικά, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση νέας απόφασης. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης, τα οριστικά αποτελέσματα αναρτώνται μετά την εξέταση της τελευταίας από την αρμόδια επιτροπή


  Συνημμένα:

  • 9Ν8Μ469Β6Ν-ΩΨΔ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 404, Μέγεθος: 239 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012