Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Πτυχιούχο Νομικής για δώδεκα (12) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82601.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Πτυχιούχο Νομικής για δώδεκα (12) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82601.

 • Συντάχθηκε 27-09-2022 11:25 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης , στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας-Πολυτεχνείου Κρήτης» (MIS) 5136151», κωδικός ΕΛΚΕ 82601, της Πράξης «Δικονομικής Προβολής Ελλάδας». » με την Κωδική ΟΠΣ 5136151 του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχείρησης με Τομεακές προτεραιότητες», η οποία συγκεντρώνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως: 

  Ειδικότητα: Πτυχίο Νομικής Π.Ε από Σχολή της Ελλάδος ή του αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αντικείμενο: Νομική υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης Διανοητικής Σπουδών (Πνευματική και Βιομηχανικής), σύνταξη Αιτήσεων για την κατοχύρωση διαχείρισης Διανοητικής διαχείρισης και ιδίως Ευρεσιτεχνιών στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνών (διαδικασίες κατοχύρωσης Ευρεσιτεχνιών EPC και PCT), μελετών σχετικών με την καινοτομία & τη νομική προστασία για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων έρευνας.

  Διάρκεια σύμβασης : Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης μετά από σχετικό αίτημα του επιστημονικού έργου του υπό εκτέλεση έργου και την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης.

  Αμοιβή: 29.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια: 

  • Πτυχίο Νομικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από Σχολή της Ελλάδος ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με το εμπορικό Δίκαιο (συμπεριλαμβανομένου του Διανοητικής Διοίκησης, Πνευματικής ή Βιομηχανικής) από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του αναγνωρισμένου αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Εμπειρία υποβολής κατ' ελάχιστο 20 αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατεντών) στον Οργανισμό Βιομηχανικής στέγης (ΟΒΙ), 40 αιτήσεων σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Organization - EPO) και Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organization - WIPO).
  • Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια :

  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Πολύ καλή γνώση πρόσθετης γλώσσας.
  • Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν αποκλειστικά έντυπα (σφραγισμένος φάκελος), πρόταση υποψηφιότητας, εμπεριέχουσα ως δικαιολογητική συμμετοχή των αποδεικτικών της συνδρομής των κριτηρίων/προσόντων που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση έως τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00 (τέλειες προθεσμίες) στη διεύθυνση:

  Πρόταση κ ου /κ ας ………………. e-mail: …………. (για να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ' αρ. πρωτ. 20542/27-09-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ' όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων


  Συνημμένα:

  • 9ΒΒ6469Β6Ν-065.pdf
   Μεταφορτώσεις: 302, Μέγεθος: 436 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012