Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για δώδεκα (12) μήνες με διπλωματούχο Γεωπόνο ή πτυχιούχο Οικονομολόγο Κ.Ε ΕΛΚΕ 82420.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για δώδεκα (12) μήνες με διπλωματούχο Γεωπόνο ή πτυχιούχο Οικονομολόγο Κ.Ε ΕΛΚΕ 82420.

 • Συντάχθηκε 30-09-2022 08:40 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Βελτίωση της Προσαρμοστικότητας των Μεσογειακών Γεωργικών Συστημάτων στην Κλιματική Αλλαγή: Ανάδειξη του Ρόλου της Αποκατάστασης της Ειδικότητας του Εδάφους και του Μικροβιώματος» με ΑΚΡΩΝΕΔΥΜΙΟ. έργου ΕΛΚΕ 82420 και επιστημονικός υπεύθυνος τον Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Νικόλαο Παρανυχιανάκη, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως: 

  Ειδικότητα: Διπλωματούχος Γεωπόνος ή Πτυχιούχος Οικονομολόγος ή κάτοχος ισοτίμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Διάρκεια απασχόλησης : Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης ή ανάληψης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως τη λήξη του έργου (31 η /05/2024), ή έως την τυχόν λήξη του έργου. Η ανανέωση άρχισε μετά από αίτημα του επιστημονικού υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αμοιβή: Ποσό ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Προσόντα - Κριτήρια: 

  • Δίπλωμα Γεωπόνου ή Πτυχιούχου Οικονομολόγου ή κάτοχου ισοτίμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την προκηρυχθείσα θέση
  • Δημοσιευμένο έργο σε περιοδικά ή/και συνέδρια συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
  • Εργασιακή εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:

  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 20761/30-09-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ' όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων


  Συνημμένα:

  • ΨΟΙΑ469Β6Ν-8Ο1.pdf
   Μεταφορτώσεις: 352, Μέγεθος: 405 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012