Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για παροχή διδακτικού έργου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82659

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για παροχή διδακτικού έργου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82659

 • Συντάχθηκε 06-10-2022 13:02 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 06-10-2022 13:17

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Στήριξη διεθνών προγράμματος ανώτατης εκπαίδευσης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης» ΥΠ. 3 ΜΠΔ στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνούς της Ανώτατης εκπαίδευσης - Πολυτεχνείο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5150766 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Κωδ. Απόφασης 15705, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Καρυστινό και τον κωδικό του έργου ΕΛΚΕ 82659, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. , ως ακολούθως: 

  Θέση 1 η : Απασχόληση μέλους ΔΕΠ ανώτατου ιδρύματος της Ελλάδος ή του εξωτερικού.  

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η εξής υποψήφιος/α θα έχει το αντικείμενο απασχόλησης: Παροχή διδακτικού έργου κατά την διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 στα πλαίσια του Ξενόγλωσσου Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Technology and Innovation Management”, για τη διδασκαλία του μαθήματος «Innovation Διοίκηση & Επιχειρηματικότητα». Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά εξ αποστάσεως βάσει του ΦΕΚ 4957/21-07-2022 άρθρο 67 παρ.1., όπου ορίζεται ότι «Η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να διεξάγεται με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ειδικά στις συγκεκριμένες περιπτώσεις: δ) προγράμματα παροχής διδακτικού έργου σε σπουδών δεύτερου κύκλου».

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 19/02/2023 με δυνατότητα ανανέωσης/παράστασης έως την λήξη τυχόν παρατάξεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου.

  Ποσό: 2.730,00 ευρώ συμπ/νων όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Έκτακτο Νέο - προσωπικό του έργου».

  Τόπος εκτέλεσης έργου : Σχολή ΜΠΔ

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  1. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Μέλος ΔΕΠ σε ανώτατο ίδρυμα της Ελλάδος του εξωτερικού. 
  2. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος συναφούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ (Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας) από το ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.

  Συνεκτιμούμενα προσόντα – Κριτήρια:

  1. Διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο αντικείμενο του ΠΜΣ
  2. Δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ
  3. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ.
  4. Συνέντευξη

  Θέση 2 η : Απασχόληση μέλους ΔΕΠ ανώτατου ιδρύματος της Ελλάδος ή του εξωτερικού.  

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η εξής υποψήφιος/α που έχει το αντικείμενο απασχόλησης: Παροχή διδακτικού έργου κατά την διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 στα πλαίσια του Ξενόγλωσσου Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Technology and Innovation Management”, για τη διδασκαλία του μαθήματος " Decision Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνων». Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά εξ αποστάσεως βάσει του ΦΕΚ 4957/21-07-2022 άρθρο 67 παρ.1., όπου ορίζεται ότι «Η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να διεξάγεται με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ειδικά στις συγκεκριμένες περιπτώσεις: δ) προγράμματα παροχής διδακτικού έργου σε σπουδών δεύτερου κύκλου».  

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 19/02/2023 με δυνατότητα ανανέωσης/παράστασης έως την λήξη τυχόν παρατάξεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου.

  Ποσό: 2.190,00 ευρώ συμπ/νων όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Έκτακτο Νέο - προσωπικό του έργου».

  Τόπος εκτέλεσης έργου : Σχολή ΜΠΔ

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  1. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Μέλος ΔΕΠ σε ανώτατο ίδρυμα της Ελλάδος του εξωτερικού. 
  2. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος συναφούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ (Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας) από το ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.

  Συνεκτιμούμενα προσόντα – Κριτήρια:

  1. Διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο αντικείμενο του ΠΜΣ
  2. Δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ
  3. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ.
  4. Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με τη δική τους ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι τη  Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00 (τέλειες προθεσμίες) στη διεύθυνση:

  Πρόταση κ ου /κ ας ………………. e-mail: …………. (για να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ' αρ. πρωτ. 21929/06-10-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ' όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων

   

   


  Συνημμένα:

  • ΨΔΝΤ469Β6Ν-ΒΟΛ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 339, Μέγεθος: 468 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012