Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για δώδεκα (12) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82601.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για δώδεκα (12) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82601.

 • Συντάχθηκε 13-10-2022 08:47 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 13-10-2022 09:27

  Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας-Πολυτεχνείου Κρήτης» (MIS) 5136151», κωδικό ΕΛΚΕ 82601, της Πράξης «Δίκτυο Ανάδειξης Υποστήριξης και Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας Νησιωτικής Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5136151 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Μιχαήλ Ζερβάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82601, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως: 

  Θέση 1η: Δίπλωμα/Πτυχίο Μηχανικών Π.Ε /Οικονομικών Π.Ε/ Διοίκησης Επιχειρήσεων Π.Ε ή ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος/πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ . 

  Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παρατάσεως του έργου, μετά από σχετικό αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου του υπό υλοποίηση έργου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.

  Αμοιβή: 21.600,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Πολυτεχνείο Κρήτης

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια: 

  • Δίπλωμα/Πτυχίο Μηχανικών Π.Ε /Οικονομικών Π.Ε/ Διοίκησης Επιχειρήσεων Π.Ε ή ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος/πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με αντικείμενο συναφές με τις εφαρμογές τομέων Μηχανικών, Διοίκησης ή Οικονομικών της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Γνώση/εργασιακή εμπειρία υποστήριξης εργασιών ή έργων που αφορούν σε θέματα αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων ή και διαχείρισης καινοτομίας.
  • Γνώση/εργασιακή εμπειρία υποστήριξης επιστημονικών ή επιχειρηματικών δράσεων/συνεργασιών με διευθυντικά ή/και ακαδημαϊκά στελέχη ή/και στελέχη της βιομηχανίας.
  • Συγγραφή κειμένων σε διεθνή μέσα σχετικά με επιστημονικές, επιχειρησιακές ή νομικές εφαρμογές. Απαιτούνται για τη βαθμολογία του παρόντος κριτηρίου κατ’ ελάχιστον τρεις (3) δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά (στην Αγγλική γλώσσα).
  • Συνέντευξη

  Θέση 2η: Δίπλωμα Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής της Ελλάδος ή ισότιμου ή ταυτόσημου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ .

  Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παρατάσεως του έργου, μετά από σχετικό αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου του υπό υλοποίηση έργου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.

  Αμοιβή: 16.800,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: : Πολυτεχνείο Κρήτης

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια: 

  • Δίπλωμα Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής της Ελλάδος ή ισότιμου ή ταυτόσημου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Εργασιακή εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μεθοδολογιών και συστημάτων ανάλυσης, αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων.
  • Ερευνητική δραστηριότητα η οποία προκύπτει μέσω συμμετοχής σε (ερευνητικά) προγράμματα των ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού και συναφή εμπειρία στη σύνταξη εκθέσεων και παραδοτέων ερευνητικών έργων.
  • Συγγραφή κειμένων σε διεθνή συνέδρια ή περιοδικά στην Αγγλική γλώσσα.
  • Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν αποκλειστικά έντυπα (σφραγισμένος φάκελος), πρόταση υποψηφιότητας, εμπεριέχουσα ως δικαιολογητικά συμμετοχής τα αποδεικτικά της συνδρομής των κριτηρίων/προσόντων που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση έως την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:

  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 22578/13-10-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ' όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων

   


  Συνημμένα:

  • ΨΞΟΨ469Β6Ν-7ΛΞ ορθη επανάληψη.pdf
   Μεταφορτώσεις: 331, Μέγεθος: 471 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012