Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με διπλωματούχο Μηχανικό Περιβάλλοντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82095.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με διπλωματούχο Μηχανικό Περιβάλλοντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82095.

 • Συντάχθηκε 13-10-2022 14:59 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Βιώσιμη διαχείριση των παραγόντων υπογείων υδάτων και μείωση της ρύπανσης μέσω καινοτόμου διακυβέρνησης σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα / Sustainable coastal underwater management» με ακρωνύμιο: κωδικός έργου: Prima2018-10», της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του Prima», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82095 και Επιστημονική Υπεύθυνη Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών. του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Καρατζά Γεώργιο, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης,

  Θέση: Απασχόληση Διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος ή κατόχου ισοτίμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ΠΕ της Ελλάδος ή ισοτιμίας τίτλου από ίδρυμα του αναγνωρισμένου αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης σε τομέα υδατικών πόρων.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήξη του έργου την 31/05/2023, με δυνατότητα παράτασης ή ανάληψης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση άρχισε μετά από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου και σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστη στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Αποδοχές: 8.050 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου. Το ακριβές ποσό που θα οριστεί κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών με την παρ. 5β) του άρθρου 246 του ν. 4957/2022.

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης

  Τόπος εργασίας: Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:  

  • Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Κάτοχος Ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του αναγνωρισμένου αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση στην Περιβαλλοντική Μηχανική, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:    

  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και σε συνέδρια.
  • Εμπειρία σε Ερευνητικά Προγράμματα σχετικά με τη διαχείριση υδατικών πόρων.
  • Συνέντευξη*:
  • Ερώτηση για τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη στη σύγχρονη διαχείριση υδατικών πόρων (έως 10%)
  • Εμπειρία στην επαφή και δέσμευση με stakeholders (stakeholder engagement) (έως 10%)
  • Ερώτηση για τις μεθόδους πολυκριτηρίων ανάλυσης στη λήψη (έως 10%)

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με τη δική τους ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ όπου αναφέρεται εξωτερικά:

  Πρόταση κ ου /κ ας ………………. e - mail : ………….. (για να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ' αρ. πρωτ. 22619/13-10-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ' όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων


  Συνημμένα:

  • 6ΣΧΟ469Β6Ν-ΣΧΣ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 338, Μέγεθος: 438 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012