Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20019/2022 Πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82658.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20019/2022 Πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82658.

 • Συντάχθηκε 25-10-2022 12:21 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22863/18-10-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20019/20-09-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο « Στήριξη διεθνών προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης » ΥΠ.2 ΧΗΜΗΠΕΡ» στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνούς Εκπαίδευσης της Ανώτατης εκπαίδευσης - Πολυτεχνείο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5150766 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου0 επιστημονική μάθηση» κ. Καρυστινό Γεώργιο και κωδικό έργου 82658. 


  Συνημμένα:

  • 6ΗΝΓ469Β6Ν-Ζ4Π.pdf
   Μεταφορτώσεις: 356, Μέγεθος: 236 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012