Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση έργου με Χημικό Μηχανικό/Μηχανικό Μεταλλείων Μεταλλουργό/Μηχανικό Ορυκτών Πόρων με διδακτορικό στην Υδρομεταλλουργία K.E. 82577

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση έργου με Χημικό Μηχανικό/Μηχανικό Μεταλλείων Μεταλλουργό/Μηχανικό Ορυκτών Πόρων με διδακτορικό στην Υδρομεταλλουργία K.E. 82577

 • Συντάχθηκε 31-10-2022 15:28 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 31-10-2022 15:37

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο και για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Βιώσιμη επεξεργασία φτωχών Ευρωπαϊκών θειούχων και λατεριτικών μεταλλευμάτων νικελίου/κοβαλτίου και τελμάτων επίπλευσης για παραγωγή μετάλλων κατάλληλων για κατασκευή μπαταριών (ENICON)», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82577 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Κομνίτσα, το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση – EU Programmes 2021-2027, HE Horizon Europe and Euratom.

  Απαιτούμενη Ειδικότητα: Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός ή Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από Σχολή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος, ή της αλλοδαπής, αντίστοιχων ειδικοτήτων, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ[1], κάτοχο διδακτορικού διπλώματος στην Υδρομεταλλουργία ή σε συναφή με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης επιστήμη και αποδεδειγμένη γνώση υλοποίησης μελετών Ανάλυσης Κύκλου Ζωής σε διεργασίες παραγωγής μετάλλων.

  Αντικείμενο: Ο/Η επιλεγείς/γείσα ανάδοχος θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν σε εργασία με βάση την Grand Agreement στο Πακέτο Εργασίας 5 και συγγραφή των παραδοτέων 5.1-5.4. Επίσης, ο/η ανάδοχος θα συμμετάσχει σε συναντήσεις με εταίρους του έργου κυρίως στο εξωτερικό και θα κληθεί να συγγράψει τρεις (3) κατ’ ελάχιστον εργασίες για περιοδικά και τρεις (3) για διεθνή συνέδρια.

  Διάρκεια σύμβασης: Από την 1/1/2023 - 31/5/2026 (41 μήνες). 

  Αμοιβή: 86.400,00 ευρώ συμπ/νου όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Personnel Costs - Τρίτοι» του έργου.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν αποκλειστικά έντυπα (σφραγισμένος φάκελος), πρόταση υποψηφιότητας, εμπεριέχουσα ως δικαιολογητικά συμμετοχής τα αποδεικτικά της συνδρομής των κριτηρίων/προσόντων που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση έως την Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:

  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 23811/31-10-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων


  [1] Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4610/ 2019 και ισχύει.


  Συνημμένα:

  • Ω3ΞΝ469Β6Ν-Β2Φ ..pdf
   Μεταφορτώσεις: 253, Μέγεθος: 376 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012