Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17291/2022 Πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82491.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17291/2022 Πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82491.

 • Συντάχθηκε 01-11-2022 09:52 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23188/24-10-2022 πρακτικές αξιολογήσεις προτάσεων της με αρ. πρωτ. 17291/04-08-2022 πρόσκλησης εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με « Ψηφιακή Πλατφόρμα για τον Σχεδιασμό και την Ταχεία Πρωτοτυποποίηση Ρούχων », με ακρωνύμιο -MANNEQUIN'' και κωδικός Τ2ΕΔΚ-04770 της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο Μπιλάλη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82491. 


  Συνημμένα:

  • Ψ0ΦΟ469Β6Ν-38Λ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 258, Μέγεθος: 200 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012