Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τεσσάρων συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82485.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τεσσάρων συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82485.

 • Συντάχθηκε 03-11-2022 12:26 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχοντας υπόψη την από 07/07/2021 υπ΄αριθμ. 5050612 σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «CROSS - COASTAL -NET Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού», του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( ΕΤΠΑ ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82485 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Θεοχάρη Τσούτσο, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τεσσάρων συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως; 

  Θέση 1η: Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός ή Πτυχιούχος Φυσικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η επιλεγείς/γείσα ανάδοχος θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν την τεχνική υποστήριξη του έργου για την ανάπτυξη και διάδοση ερευνητικών αποτελεσμάτων, την υλοποίηση εργαστηρίων, επεξεργασία δεδομένων και διεξαγωγή ερευνών πεδίου, τις δράσεις κεφαλαιοποίησης και τη δημιουργία σχετικών αναφορών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου την 30η/06/2023, με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.  

  Αμοιβή: 12.400,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

   

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων.

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός ή Πτυχιούχος Φυσικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει εργασιακή εμπειρία με αντικείμενο τεχνική / διοικητική υποστήριξη ερευνητικών έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και δράσεων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. HORIZON Εurope, HORIZON 2020, FP7, COST, IEE, ΙNTERREG, ΕΣΠΑ), κατά προτίμηση στις θεματικές περιοχές της βιώσιμης ανάπτυξης, περιβάλλοντος, ενέργειας ή μεταφορών.  
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά/τεχνικά περιοδικά, τεχνικά εγχειρίδια και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων συναφή με την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη οικοσυστημάτων ή/και τον βιώσιμο τουρισμό.
  • Γνώση και εμπειρία σε θέματα οργάνωσης/διεξαγωγής ερευνών αγοράς, ή/και διοργάνωσης συνεδρίων/σεμιναρίων/εκδηλώσεων.
  • Γνώση σε θέματα που αφορούν Οικονομικά Περιβάλλοντος, Κυκλική Οικονομία και σχεδιασμό βιώσιμων συστημάτων ενέργειας.
  • Γνώση μεθόδων/λογισμικών πολυκριτηριακής ανάλυσης για τη λήψη αποφάσεων, στατιστική ανάλυση και σχεδιασμού μοντέλων πρόγνωσης που αφορούν στο περιβάλλον με έμφαση στην κλιματική αλλαγή.
  • Γνώση 2ης ευρωπαϊκής γλώσσας, κατά προτίμηση γερμανικά ή ισπανικά.
  • Συνέντευξη

  Θέση 2η: Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Πτυχιούχος Χημείας ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η επιλεγείς/γείσα ανάδοχος θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν την υλοποίηση και αξιολόγηση

  εξειδικευμένων εργαστηριακών αναλύσεων νερού, άμμου και ιζήματος, την συγγραφή άρθρων, τη συμμετοχή σε συνέδρια, την προώθηση και την κεφαλαιοποίηση αποτελεσμάτων.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου την 30η/06/2023, με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Αμοιβή: 9.920,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων.

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή πτυχιούχος Χημείας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου, από ΑΕΙ της Ελλάδας ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και δράσεων κρατικών ενισχύσεων, με αντικείμενο εργαστηριακές αναλύσεις υδατικών κι εδαφικών δειγμάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρήση ICP-MS, αέριας χρωματογραφίας και φασματοφωτομέτρων και μικροβιολογικών αναλύσεων, τουλάχιστον δύο ετών.

   Συνεκτιμώμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την Περιβαλλοντική Χημεία ή την Περιβαλλοντική Διαχείριση, ή ισότιμο τίτλο από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων συναφή με την διαχείριση/προστασία περιβάλλοντος, την αξιολόγηση περιβαλλοντικής ποιότητας μέσω χημικών αναλύσεων, την υδρογεωχημική μηχανική και αποκατάσταση εδαφών.
  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Συνέντευξη

  Θέση 3η: Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης στις διοικητικές ή οικονομικές επιστήμες ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η επιλεγείς/γείσα ανάδοχος θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν την τεχνική υποστήριξη, την ανάπτυξη ερευνητικών αποτελεσμάτων, δράσεις δημοσιότητας και δημοσιεύσεις, την υλοποίηση δράσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας και κεφαλαιοποίησης σε τοπικό/εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, την οργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων και την συγγραφή επιστημονικών άρθρων.  Επίσης δημιουργία σχετικών αναφορών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα .

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου την 30η/06/2023 ή και έως την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Αμοιβή: 12.000,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων.

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης στις διοικητικές ή οικονομικές επιστήμες ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει εργασιακή εμπειρία σε υποστήριξη εργασιών διοικητικής / οικονομικής φύσεως στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

   Συνεκτιμώμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε διοίκηση επιχειρήσεων, οικονομικά περιβάλλοντος, ή financial management από ΑΕΙ της Ελλάδος ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[2].
  • Εργασιακή εμπειρία με εξειδικευμένο αντικείμενο τη διοικητική, τεχνική και οικονομική διαχείριση ερευνητικών έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και δράσεων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. MED-Interreg, ΕΣΠΑ, Horizon 2020, FP7, ΙΕΕ). Επιπλέον της εργασιακής εμπειρίας υπ. αρ. κριτηρίου 2 η οποία βαθμολογείται αυτοτελώς.
  • Γνώση λογισμικών στατιστικής ανάλυσης ή σε θέματα ερευνών αγοράς/κοινού, επικοινωνίας/δημοσίων σχέσεων, εξυπηρέτησης πελατών/helpdesk.
  • Συνέντευξη

  Θέση 4η: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος ή Χημικός Μηχανικός  ή Φυσικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η επιλεγείς/γείσα ανάδοχος θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν τον συντονισμό/διαχείριση έργου, την ανάπτυξη και προβολή ερευνητικών αποτελεσμάτων, την υλοποίηση δράσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας και κεφαλαιοποίησης σε τοπικό/εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, την οργάνωση εργαστηρίων και την συγγραφή αναφορών και επιστημονικών άρθρων. 

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου την 30η/06/2023 ή και έως την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Αμοιβή: 17.000,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων.

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος ή Χημικός Μηχανικός  ή Φυσικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.  
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει εργασιακή εμπειρία σε τεχνική / διοικητική υποστήριξη ερευνητικών έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και δράσεων κρατικών ενισχύσεων  (π.χ. HORIZON 2020, FP7, COST, IEE, MED, ΙNTERREG, ΕΣΠΑ), κατά προτίμηση στις θεματικές περιοχές της βιώσιμης ανάπτυξης, ενέργειας ή μεταφορών τουλάχιστον 3 ετών.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

   Συνεκτιμώμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά/τεχνικά περιοδικά, τεχνικά εγχειρίδια και σε πρακτικά συνεδρίων συναφή με διαχείριση ενέργειας και περιβάλλοντος ή  βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό ή Βιώσιμες Μεταφορές.
  • Γνώση/εμπειρία στη διεξαγωγή ερευνών αγοράς/κοινού, ή σε θέματα επικοινωνίας/δημοσίων σχέσεων, οργάνωσης συνεδρίων/εκδηλώσεων.
  • Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ όπου θα  αναφέρεται εξωτερικά:

  Πρόταση κου/κας ……………….  e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 24359/03-11-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων

   


  Συνημμένα:

  • ΨΞΥΡ469Β6Ν-1ΞΛ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 328, Μέγεθος: 579 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012