Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20297/2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου Κ.Ε ΕΛΚΕ 81580.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20297/2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου Κ.Ε ΕΛΚΕ 81580.

 • Συντάχθηκε 08-11-2022 12:43 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24424/3-11-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. 20297/22-09-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μιας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο « Υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ για την πλήρη παρακολούθηση προγραμμάτων και ιδιωτών διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το HORIZON 2020 και το ΕΣΠΑ 2014-2020 », με τον επιστημονικό υπεύθυνο του Καθηγητή Μιχάλη Ζερβάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81580.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. ( www.elke.tuc.gr ) και του Πολυτεχνείου Κρήτης ( www.tuc.gr ).

  Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τα καθίστανται οριστικά, χωρίς να υπάρχουν αποτελέσματα η δημοσίευση άλλης απόφασης.


  Συνημμένα:

  • 930Ξ469Β6Ν-8ΚΒ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 309, Μέγεθος: 298 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012