Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18475/01-09-2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82263.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18475/01-09-2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82263.

 • Συντάχθηκε 11-11-2022 11:32 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 11-11-2022 11:32

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24775/08-11-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18475/01-09-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο « Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αναδυομένων Βιοτεχνολογικών Μεθόδων σε Κηπευτικές Μεσογειακές Καλλιέργειες Βιολογικές », ακρωνύμιο: ΒΙΟΜΕ, με κωδικό έργου: Τ2ΕΔΚ-00597, της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 200, υπεύθυνος. Καθηγητή κ. Νικόλαο Παρανυχιανάκη και κωδικός έργου ΕΛΚΕ 82263.


  Συνημμένα:

  • ΨΑΟ2469Β6Ν-870.pdf
   Μεταφορτώσεις: 297, Μέγεθος: 232 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012