Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών ή διπλωματούχο Μηχανικό Υπολογιστών ή πτυχιούχο Πληροφορικής ή πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών ΚΕ 82126.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών ή διπλωματούχο Μηχανικό Υπολογιστών ή πτυχιούχο Πληροφορικής ή πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών ΚΕ 82126.

 • Συντάχθηκε 23-11-2022 12:41 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 23-11-2022 12:51

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης , στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ViP/ Visit Planner: Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ενημέρωσης και Σχεδιασμού Περιήγησης και Δραστηριοτήτων για Τουρισμό Κρουαζιέρας βασισμένη σε Υβριδικά Συστήματα Σύστασης Πληροφορικής. (MIS 5075098)», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82126 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Γεώργιο Χαλκιαδάκη, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως:

  Ειδικότητα: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή διπλωματούχος Μηχανικός Υπολογιστών ή πτυχιούχος Πληροφορικής ή πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημιακής Κατεύθυνσης, ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο  ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από Σχολή της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως τη λήξη του έργου την 25η/05/2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του, ύστερα από σχετική εισήγηση του επιστημονικά υπευθύνου του έργου.
  Αμοιβή: 6.000,00 € συμπ/νου όλων των νομίμων κρατήσεων, από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Αποδοχές τρίτων με σύμβαση έργου» 61-00 του έργου.
  Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Ευφυών Υπολογιστικών Συστημάτων, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή διπλωματούχος Μηχανικός Υπολογιστών, ή πτυχιούχος Πληροφορικής ή πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από Σχολή της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Διπλωματική/πτυχιακή/μεταπτυχιακή εργασία στα αντικείμενα Τεχνητής Νοημοσύνης ή/και Μηχανικής Μάθησης ή/και Πολυπρακτορικών Συστημάτων ή/και Θεωρίας Παιγνίων.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
   

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:
  • Γνώσεις στα αντικείμενα Τεχνητής Νοημοσύνης ή/και Μηχανικής Μάθησης ή/και Πολυπρακτορικών Συστημάτων ή/και Θεωρίας Παιγνίων ή/και Συστημάτων Συστάσεως Πληροφορίας (επιστημονικές δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια, αδημοσίευτες επιστημονικές εργασίες ή/και παρουσιάσεις)
  • Εργασιακή εμπειρία σε ανάπτυξη συστημάτων Σύστασης Πληροφορίας
  • Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν αποκλειστικά έντυπα (σφραγισμένος φάκελος), πρόταση υποψηφιότητας, εμπεριέχουσα ως δικαιολογητικά συμμετοχής τα αποδεικτικά της συνδρομής των κριτηρίων/προσόντων που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση έως την Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:

  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 25614/23-11-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

   

   


  Συνημμένα:

  • 61Χ0469Β6Ν-ΓΣΙ ΟΡΘΗ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 274, Μέγεθος: 438 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012