Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με διπλωματούχο/πτυχιούχο ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού/Οικονομικού ΚΕ ΕΛΚΕ 81580.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με διπλωματούχο/πτυχιούχο ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού/Οικονομικού ΚΕ ΕΛΚΕ 81580.

 • Συντάχθηκε 28-11-2022 10:46 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του αναπτυξιακού έργου με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ για την πλήρη παρακολούθηση των προγραμμάτων και ιδιαιτέρως την πλήρη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το HORIZON 2020 και το ΕΣΠΑ 2014-2020», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81580 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Μιχαήλ Ζερβάκη, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ως ακολούθως: 

  ΕιδικότηταΔιπλωματούχος ή Πτυχιούχος Π.Ε/Τ.Ε Διοικητικού – Οικονομικού ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από σχολή ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.

  Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου την 31η/12/2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του.

  Τόπος εργασίας : Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης

  Αποδοχές: Οι αποδοχές του επιλεγέντος υποψηφίου θα καθορισθούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την παρ. 5β) του άρθρου 246 του ν. 4957/2022.

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης

  Απαιτούμενα - Προσόντα:

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα Διοικητικών – Οικονομικών Επιστημών Π.Ε./Τ.Ε., ή ομώνυμο ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Εργασιακή εμπειρία σε υποστήριξη διοικητικών – οικονομικών εργασιών στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
  • Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

  α) επεξεργασίας κειμένων

  β) υπολογιστικών φύλλων

  γ) υπηρεσιών διαδικτύου

      Συνεκτιμώμενα – Προσόντα:

  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών αντίστοιχης κατεύθυνσης.
  • Εμπειρία σε παρακολούθηση και διαχείριση έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΕΣΠΑ και λοιπούς φορείς, μη συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας σε υποστήριξη διοικητικών – οικονομικών εργασιών στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, η οποία βαθμολογείται αυτοτελώς.
  • Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:00(τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:

  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 26018/28-11-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων


  Συνημμένα:

  • ΨΩ2Γ469Β6Ν-8ΒΙ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 300, Μέγεθος: 400 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012