Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1658/2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΚ ΚΕ ΕΛΚΕ 82640.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1658/2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΚ ΚΕ ΕΛΚΕ 82640.

 • Συντάχθηκε 13-03-2023 11:32 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. 6699/07-03-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1658/18-01-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για την σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες του προγράμματος «Υποέργο 2: Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Πολυτεχνείου Κρήτης, ακαδ. ετών 2022-2023» με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΕΛΚΕ) με Κωδικό ΟΠΣ 5180993, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Καλλίθρακα Κόντο Νικόλαο και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82640.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr). Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τα αποτελέσματα καθίστανται οριστικά, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση άλλης απόφασης. 


  Συνημμένα:

  • 66Δ9469Β6Ν-ΞΟ0.pdf
   Μεταφορτώσεις: 342, Μέγεθος: 248 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012