Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων ειδών Κ.Ε. 82356

Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων ειδών Κ.Ε. 82356

 • Συντάχθηκε 31-05-2022 14:25 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Aρθρωτή προσέγγιση λήψης αποφάσεων βασισμένη σε UAV για την υποστήριξη διάγνωσης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με χρήση εικόνων EL, RGB και IRT συσχετισμένων με ανάλυση ηλεκτρικών δεδομένων και προηγμένη πραγματοποίηση αναφορών και γεωεπισκόπηση», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82356 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ευτύχιο Κουτρούλη.

  Φορέας χρηματοδότησης: Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει το έργο με τίτλο «Αρθρωτή προσέγγιση λήψης αποφάσεων βασισμένη σε UAV για την υποστήριξη διάγνωσης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με χρήση εικόνων EL, RGB και IRT συσχετισμένων με ανάλυση ηλεκτρικών δεδομένων και προηγμένη πραγματοποίηση αναφορών και γεωεπισκόπηση», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Πράξης “ERANETs 2021A” - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs 2019 Β΄ Κύκλος», ΕΣΠΑ 2014-2020,  με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82356 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ευτύχιο Κουτρούλη, του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ), Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Γ.Ε.Τ.), ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ12ΕΡΑ5-00042, ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: AID4PV, MIS (ΟΠΣ) 5161514.

  Για την διαγωνιστική διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11553/30-05-2022 aπόφαση aνάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨXTT469Β6Ν-95Ω) με την οποία δεσμεύθηκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του προγράμματος για το οικονομικό έτος 2022 και ο με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ εγκεκριμένος προϋπολογισμός του ως άνω έργου 11517/27-05-2022 εγκεκριμένου (ΑΔΑΜ: 22REQ010655465).

  Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ενώ ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

  Η συνολικά εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι  ευρώ (34.286,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και αναλύεται σε ποσό καθαρής αξίας είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (27.650,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι ευρώ (6.636,00 €).

  Ο χρόνος παράδοσης των αιτουμένων ειδών ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

  Κωδικός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Ο Διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και θα διεξαχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) – κωδικός 162271.

  Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 20:00.

  Ημερομηνία διενέργειας αποσφράγισης/αξιολόγησης προσφορών: Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  είχε οριστεί η Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

  Δημοσιότητα διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) κι έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΑΔΑΜ: 22PROC01661178.

  Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 ως ακολούθως:  -Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» την  Παρασκευή 03 Ιουνίου 2022, -Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «ΤΑ ΣΕΛΗΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022.

  α/α Τμήματος

  Είδος/Υπηρεσία

  Ποσότητα (τμχ)

  Τιμή Μονάδας (Καθαρή Αξία)

  ΦΠΑ (%)

   

  Συνολικό Κόστος (Με ΦΠΑ)

  1

  I . Μη στελεχωμένο ιπτάμενο όχημα/ CPV: 30100000-0

  1

  13.360,00 €

  24

  16.566,40 €

  ΙΙ. Μπαταρίες/CPV: 33790000-4

  2

  645,00 €

  1.599,60 €

  ΙΙΙ. Φορτιστής μπαταριών/CPV: 33790000-4

  1

  1.000,00 €

  1.240,00 €

  Σύνολο Τμήματος

  15.650,00 €

  19.406,00 €

  2

  Ι. Κάμερα (visual + SWIR)/CPV: 38000000-5

  1

  10.800,00 €

  13.392,00 €

  ΙΙ. Φακός κάμερας (visual + SWIR)/CPV: 30100000-0

  1

  1.200,00 €

  1.488,00 €

  Σύνολο Τμήματος

  12.000,00 €

  14.880,00 €

  Σύνολο

  27.650,00 €

  Ποσό ΦΠΑ: 6.636,00 €

  34.286,00 €


  Συνημμένα:

  • 22PROC010661178.pdf
   Μεταφορτώσεις: 514, Μέγεθος: 877 KB application/pdf
  • Τεχνικές Προδιαγραφές 11676_2022.docx
   Μεταφορτώσεις: 472, Μέγεθος: 83 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 11676_2022.docx
   Μεταφορτώσεις: 480, Μέγεθος: 72 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • espd-request-v2 (12).pdf
   Μεταφορτώσεις: 489, Μέγεθος: 52 KB application/pdf
  • Παράρτημα Ενημέρωσης.docx
   Μεταφορτώσεις: 465, Μέγεθος: 14 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • Δήλωση ακεραιότητας.docx
   Μεταφορτώσεις: 467, Μέγεθος: 19 KB application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012